Sökning: "kognitiv verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden kognitiv verksamhet.

 1. 1. “Vi stannade ju för barnen” - Psykodynamikers upplevelser av yttre krav i barn- och ungdomspsykiatrin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Joakim Roos; [2021-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet i Sverige är ofta toppstyrd och med ekonomiska incitament, vilket kan medföra motsättningar mellan auktoriteter och deras anställda. I denna studie undersöktes hur psykodynamiskt intresserade psykologer och psykoterapeuter verksamma inom barn- och ungdomspsykiatri beskriver och hanterar yttre krav och styrningar. LÄS MER

 2. 2. Effekter av kognitiv beteendeterapi hos extremt tandvårdsrädda : En studie i klinisk verksamhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Monica Cederlund Paues; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett väntrum värt att vänta i : Hur en verksamhets vision kan förmedlas i ett väntrum samt stödja besökarens perceptuella behov

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Michaela Myhrvold Lind; [2019]
  Nyckelord :Rumslig gestaltning; perception; informationsdesign; LLS; färg och ljus;

  Sammanfattning : Ett väntrum värt att vänta i är ett examensarbete inom programmet informationsdesign - rumslig gestaltning. Studien syftar att studera hur ett väntrum hos en daglig verksamhet kan återspegla sin verksamhets vision utifrån deras hemsida till fysiskt rum. Samtidigt som rummets utformning ska tillgodose besökarens perceptuella behov. LÄS MER

 4. 4. Kritiskt tänkande i ett ämnesdidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Svensson; [2019]
  Nyckelord :Kritiskt tänkande; Kunskapsutveckling; Lärandeprocess; Läroplan; Pedagogik; Taxonomi; Värdegrundsarbete; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Kritiskt tänkande i pedagogisk verksamhet är både förankrat i det organisatoriska värdegrundsarbetet men också ett ämnesrelaterat syfte som elever förväntas utveckla som ett resultat av deras kunskapsutveckling. Lärarens arbetsplanering är en grundbult i all didaktik och får stor betydelse för hur kritiskt tänkande organiseras i pedagogiskt arbete och för hur väl läraren lyckas främja elevers utveckling av kritiskt tänkande. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföring av alternativa investeringsfonder till icke-professionella investerare : En analys av regleringens ändamålsenlighet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Helena Liljenberg; [2019]
  Nyckelord :Alternativa investeringsfonder; AIF-Fonder; ETF-fonder; specialfonder; riskkapitalfonder; marknadsföring; icke-professionella investerare; AIFMD; LAIF; ändamål; ändamålsenlighet; de lege ferenda;

  Sammanfattning : I kölvattnet av finanskrisen 2008 har regleringen på det finansiella området ökat markant. En del av den finansiella marknaden som varit nästintill oreglerad innan 2008 års finanskris är verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). LÄS MER