Sökning: "kognitiva konflikter"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden kognitiva konflikter.

 1. 1. Så levde de lyckliga i alla sina dagar : Sagan som verktyg för barns sociala utveckling i förskolan.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Wedell; Charlotte Theander; [2019]
  Nyckelord :Saga; social kompetens; konflikter; intentioner; kognitiva funktioner; samt mediering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare anser att barns sociala kompetens kan utvecklas samt hur konflikter kan bearbetas och diskuteras tillsammans med barnen med sagan som verktyg. Vi valde att genomföra en kvalitativ studie och använde oss av metoderna enkät och intervju för att samla in empiri. LÄS MER

 2. 2. Mångkulturell interaktion : en rapport om mångkulturell konflikthantering på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Erica Fridlund; Marcus Salerno; [2017]
  Nyckelord :kultur; kulturskillnader; konflikt; stereotyper; Hofstede;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks mångkulturell interaktion på en forskningsavdelning i Norge för att studera hur konflikter på arbetsplatsen upplevs på en arbetsplats med kulturell mångfald. Studien baseras på information från åtta medarbetare och en chef från olika länder genom intervjuer och frågeformulär. LÄS MER

 3. 3. Konsten att förlåta sig själv och andra

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Ebbare; [2017]
  Nyckelord :forgiveness; conflict; emotions; thoughts; resolution;

  Sammanfattning : Tidigare forskning definierar begreppet förlåtelse som en process där kognitiva, emotionella, beteendemässiga och motivationsrelaterade förändringar görs gentemot den som felat. Syftet med studien var att undersöka individers upplevelser av att förlåta och förlåtas. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers kognitiva världsbild : En kvalitativ studie som synliggör gymnasieelevers kognitiva världskarta utifrån rådande eller historiska konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Petter Ernberg; [2016]
  Nyckelord :Mental karta; Abstrakt tänkande; Miljö; Konflikt; Geografi; Orientera;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur global en gymnasieelevs mentala karta är utifrån rådande eller historiska konflikter runt om i världen. Syftet är också att undersöka om det finns mönster mellan respondenternas mentala kartor som synliggör kunskap eller brist på kunskap inom specifika områden i världen. LÄS MER

 5. 5. Den institutionella organisationsteorin och konsten : En fallstudie om institutionella idéers påverkan inom en kulturorganisation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Henrik Nyström; David Roos; [2015]
  Nyckelord :institutionalisering; institutioner; legitimitet; nyinstitutionell teori; kulturpolitiska mål; samtidskonst;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Vad den samtida konsten är kan vara svårt att definiera. En definition är att konsten är vad konstvärlden säger är konst. Det finns ett antal idéer om vad konst skall vara, samt kulturpolitiska mål som syftar till att sprida kulturen till allmänheten. LÄS MER