Sökning: "kognitivt perspektiv lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden kognitivt perspektiv lärare.

 1. 1. Att stimulera autonomin hos elever kring fysisk aktivitet ur ett livslångt perspektiv : lärares erfarenhet, i ämnet Idrott och Hälsa, om goda förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alfred Shemweta; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; sport and health; behavioral change; autonomy; learning; developmental psychology.; Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; beteendeförändring; autonomi; lärande; utvecklingspsykologi.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta är en kvalitativ intervjuundersökning i form av fokusgruppsdiskussioner som innehåller åtta respondenter. Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar lärare i ämnet Idrott och Hälsa i dagsläget anser vara goda för att stimulera autonomin så att fysisk aktivitet, ur ett livslångt perspektiv, ska kunna ske. LÄS MER

 2. 2. Relationella faktorers påverkan på motivation inför lärande i matematik - ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linus Månsson; [2018]
  Nyckelord :Familj; Klasskompisar; Lärare; Motivation; Matematik; Sociokulturellt lärande;

  Sammanfattning : En lärare som tar del i skolans uppdrag att lära elever för livet försätter sig i en komplex roll. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande belyser vikten av de relationer som skolvärlden erbjuder för lärande. Ett lärande som är omöjligt utan en vilja att lära sig eller motivation till att engagera sig i en aktuell lärandekontext. LÄS MER

 3. 3. Hur går det till? : En uppsats om fem SFI-lärares undervisning med digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Camilla Nordgren; [2018]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk SVA ; Svenska för invandrare SFI ; digitala verktyg; IT IKT ; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att skapa kunskap om lärares arbete med digitala verktyg i SFI-undervisningen. Dels att kartlägga vilka digitala verktyg som används i SFI-undervisningen och hur dessa används. Dels att studera lärarnas upplevelser av hur detta påverkar deras arbete och elevernas undervisning. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända elever, lärande och inkludering : En studie om undervisningens utformning i grundskolan ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :Teaching strategies; direct integration; preparation class; additional adjustments; scaffolding; translanguaging; Undervisningsstrategier; direktintegrering; förberedelseklass; extra anpassningar; stöttning; translanguaging;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva hur undervisning i grundskolan utformas för nyanlända elever samt hur utformningen av undervisningen inverkar på elevernas lärande och inkludering. Frågorna som belystes var; Hur motiverar olika skolor sin utformning av undervisning för nyanlända elever? Hur utformar de olika skolorna stöttning och extra anpassningar, så att nyanlända elevers lärande underlättas? Hur beskrivs synen på inkluderande undervisning och hur omsätts den i verksamheten på olika skolor? Studien genomfördes med kvalitativ fenomenografisk metod. LÄS MER

 5. 5. "Matematik är mer än att bara minnas" : En kvalitativ studie kring lärares förhållningssätt i det flerspråkiga matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mathilda Stålknapp; [2017]
  Nyckelord :Multilingual students; mathematic; problem solving; success-factors; Flerspråkiga elever; matematik; problemlösning; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Det går inte att undgå att dagens matematikklassrum utgörs av flera olika språk och nationaliteter. Det mångkulturella klassrummet ställer i sin tur höga krav på att läraren tillgodoser varje individs behov. LÄS MER