Sökning: "koherens"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet koherens.

 1. 1. Samboförhållandets upplösning – Nekas ersättning för obehörig vinst på bekostnad av rättens koherens ur ett äganderättsperspektiv?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rebecca Svedberg; [2020]
  Nyckelord :: Sambo; sambolagen; samboegendom; bodelning; dold samäganderätt; samäganderättslagen; obehörig vinst; NJA 2019 s. 23; koherens; äganderätt.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Active Phase Compensation in a Fiber-Optical Mach-Zehnder Interferometer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Joakim Argillander; [2020]
  Nyckelord :phase stability; interferometer; quantum key distribution; fpga; automatic control; fasstabilitet; interferometer; kvantnyckeldistribution; fpga; reglerteknik;

  Sammanfattning : This thesis investigates the phenomena of phase stability in a fiber-optical MZI (Mach-Zehnder Interferometer). The MZI is a key building block of optical systems for use in experiments with both continuous-wave light and with single photons. LÄS MER

 3. 3. God tro vid fastighetsförvärv – Strävan efter ett koherent rättssystem

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Johansson; [2020]
  Nyckelord :god tro; ond tro; fastighetsförvärv; fastighetsköp; koherensteori; koherens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jag måste få vara båda : En narrativ intervjustudie om multikulturell identitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linnea Linde; Emily Persson; [2020]
  Nyckelord :Multicultural identity; narrative identity; identity development; globalization; culture; language; Multikulturell identitet; narrativ identitet; identitetsutveckling; globalisering; kultur; språk;

  Sammanfattning : Världen blir på många sätt allt mer globaliserad och multikulturella möten har blivit ett vanligt inslag i många människors liv. Att forma den kulturella identiteten handlar om att bestämma vilken kultur som individen vill tillhöra, en uppgift som blir mer komplex i och med ökad kulturell exponering. LÄS MER

 5. 5. Något om tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal - Ett svenskt perspektiv på EU-domstolens avgörande C-284/16 Achmea

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tobias Andersson; [2019-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvistlösningsklausuler i EU-interna investeringsskyddsavtal möjliggör för individer och företag från en stat att inleda skiljeförfaranden mot en annan stat inför en oberoende skiljenämnd i händelse av att den andra staten vidtagit åtgärder som strider mot investeringsskyddsavtalen. Förekomsten av sådana tvistlösningsklausuler har länge kritiserats, särskilt då dessa ansetts strida mot principen om unionsrättens autonomi. LÄS MER