Sökning: "kollektiv dominans"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kollektiv dominans.

 1. 1. En värdegrund för alla Om samtalets möjligheter och begränsningar för utformandet av ett inkluderande värdegrundsarbete i gymnasieskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Lennartsdotter Ward; [2017]
  Nyckelord :värdegrund värdegrundsarbete; deliberativa samtal; asymmetriska maktrelationer; social och kulturell ojämlikhet; inkludering exkludering;

  Sammanfattning : Lennartsdotter Ward, Jenny (2016). En värdegrund för alla. En intervjustudie om samtalets möjligheter och begränsningar för utformandet av ett inkluderande värdegrundsarbete i gymnasieskolan (A value system for all. LÄS MER

 2. 2. Ett normkritiskt utvecklingsarbete med fokus på en förskolas sångrepertoar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Bergqvist Engwall; [2016]
  Nyckelord :Utvecklingsarbete; Sångrepertoar; Normkritisk pedagogik; Normkritik; Normer; Maktrelationer; Makt; Intersektionalitet; Barnkultur; Förskola; Barns kultur; Fokusgrupp; Deltagarorienterad ansats; Feministisk vetenskapsteori;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet är att utifrån ett normkritiskt perspektiv granska och utveckla en del av verksamheten på en förskola, i syfte att synliggöra och vidga normer. Utvecklingsarbetet skedde tillsammans med delar av ett arbetslag från en förskola i en större stad i Sverige och materialet som granskades är de sånger som vanligtvis sjungs av pedagogerna i projektet. LÄS MER

 3. 3. Kollektiv dominans : Flera företag enligt artikel 102 FEUF och gränsdragningen gentemot artikel 101 FEUF

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Linnea Östberg; Louise Uvgård; [2016]
  Nyckelord :Kollektiv dominans; EU-rätt; Konkurrensrätt; Konkurrens; FEUF; Artikel 101 FEUF; Artikel 102 FEUF;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda hur artikel 101 och 102 FEUF förhåller sig till varandra i den beskrivna situationen och därigenom möjliggöra förståelse för hur reglerna skall tolkas. Uppsatsen är främstämnad att riktas till verksamma bolagsjuristermen även till juriststudenter. .. LÄS MER

 4. 4. Missbruk av kollektiv dominans - Särskilt om tyst samordning på oligopolmarknader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Svensson; [2010]
  Nyckelord :tyst samordning; konkurrensrätt; kollektiv dominans; oligopol; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En oligopolistisk marknad kännetecknas ofta av att det föreligger ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan företagen som är verksamma på marknaden. Detta innebär att ett företags uppträdande på marknaden får effekter också för de övriga företagen och att varje enskilt företag måste beakta de andra företagens förväntade reaktion innan det beslutar hur det ska agera på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Kollektiv dominans - har bedömningen blivit hårdare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Katarzyna Joanna Katrin Rosak; [2006]
  Nyckelord :konkurrens; kollektiv dominans; dominerande ställning; missbruk; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract One of the essential conditions of the co-operating within the EU is that homogeneous conditions of competition prevail within the entire common market. The competition policy in the EU should guarantee that the competition is not distorted in a way that would prevent or create difficulties for the free mobility of goods and services between the member countries. LÄS MER