Sökning: "kollektivavtal för utstationerade"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden kollektivavtal för utstationerade.

 1. 1. Utstationering av arbetstagare - En utredning av det rättsliga minimiskyddet, problematik vid utstationering och svenska kollektivavtals hindrande verkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :Utstationering; utstationerade arbetstagare; fri rörlighet för tjänster; utstationeringsdirektivet; ändringsdirektivet; kollektivavtal för utstationerade; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fri rörlighet för tjänster inom EU innebär en fri rätt för arbetsgivare att tillhandahålla tjänster på lika villkor i alla medlemsstater. Rätten till tjänsters fria rörlighet har dock gett upphov till en rad olika problem när det kommer till området för utstationering av arbetstagare. LÄS MER

 2. 2. Har vi gått över gränsen? - Förändrad svensk utstationeringslagstiftning i ljuset av EUs fria rörlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Persson; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; EU-rätt; utstationering; Laval; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats försöker att klargöra huruvida det, sedan 2007 års Lavaldom, har skett en utveckling inom EU-rätten som tillåter att stridsåtgärder används i ett ökat antal fall, och huruvida den senaste ändringen av den svenska utstationeringslagen är i samklang med nuvarande EU-rätt. Uppsatsen fokuserar på EU-rätt och svensk rätt, och folkrätten är därför utelämnad. LÄS MER

 3. 3. Uthyrningslagen - Om den svenska bemanningsanställningen och genomförande av EU:s bemanningsdirektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Max Bauer; [2013]
  Nyckelord :Bemanningsdirektivet; lag om uthyrning av arbetskraft; bemanning; arbetsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bemanningsdirektivet antogs 2008 med syftet att förbättra kvaliteten på det arbete som bemanningsanställda utför inom den europeiska unionen. Den 5 december 2011 skulle direktivet varit genomfört i medlemsstaterna och Sverige var tidigt ute med att utreda hur direktivet skulle kunna genomföras i Sverige med så lite påverkan som möjligt på den svenska modellen. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta under tvång - Några straffrättsliga och arbetsrättsliga aspekter på tvångsarbete i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Oredsson; Emma Barton-Elmstav; [2012]
  Nyckelord :Tvångsarbete; Arbetsrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sweden faces a problem that no one could have predicted a few years ago, which is that people are exploited for forced labour in the West. The purpose of this essay is to make reference to both criminal and labour law in order to describe the regulations, the current practice, and to observe the difficulties in implementation that exist when introducing legislation in the campaign against forced labour. LÄS MER

 5. 5. Effekter av Lavaldomen : En komparation av svensk och dansk arbetsrätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Maria Klaesson; [2010]
  Nyckelord :Arbetsrätt;  effekter av Lavaldomen; svensk rätt; dansk rätt;

  Sammanfattning : Lavallagen trädde i kraft den 15:e april 2010 med anledning av Lavaldomen. Lavaldomen grundar sig i de stridsåtgärder som det Svenska Byggnadsarbetarförbundet vidtog mot lettiska arbetstagare som var utstationerade i Sverige 2004. LÄS MER