Sökning: "kollektivistiska kulturer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kollektivistiska kulturer.

 1. 1. En kultur av isolering Om äldre människors politiska deltagande i en kulturell kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :August Blomqvist; [2022-02-07]
  Nyckelord :Kultur; Kollektivistisk; Individualistisk; Äldre; Politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Att äldre människor deltar mindre i nationella val än andra åldersgrupper är uppenbart givet tidigare forskning. Det finns en mängd anledningar bakom detta, däribland deras allt större isolering från samhället i övrigt. LÄS MER

 2. 2. Ensamhet i ålderdomen : En studie om personlighet och kulturell anknytning kopplad till ensamhet hos äldre människor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Maria del Rosario Torres Medina; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; personlighetsdrag; äldre ålder; olika kulturer.;

  Sammanfattning : Även om ensamhet kan drabba alla åldrar är gruppen äldre människor en av dem som står i särskild sårbarhet för att uppleva detta fenomen. Den här studien undersökte ensamhetskänslor hos 93 äldre människor kopplad till personlighetsdrag. LÄS MER

 3. 3. Karriärval i en kollektivistisk kultur: Framträdande påverkansfaktorer i sex turkiska universitetsstudenters karriärval

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Daniel Wicksén; [2020]
  Nyckelord :Påverkansfaktorer; Karriärval; Kultur; Kollektivism; Turkiet; Influence factors; Career choices; Culture; Collectivism; Turkey;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att karriärval påverkas i och av olika kulturer på olika sätt. Samhällen präglas av ett individualistiskt och kollektivistiskt kulturellt tänkande, vilket även det har förmåga att påverka karriärval på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. The personality dimension of idiocentrism-allocentrism among international students

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Adrian Iliste; [2017]
  Nyckelord :culture; personality; individualism-collectivism; idiocentrism-allocentrism; kultur; personlighet; individualism-kollektivism; idiocentrism-allocentrism;

  Sammanfattning : Sambandet mellan kultur och personlighet har studerats i stor utsträckning och tidigare forskning har visat på en koppling mellan kulturdimensionen individualism-kollektivism och personlighetsdimensionen idiocentrism-allocentrism. Den föreliggande studien undersöker förhållandet mellan individualism-kollektivism och idiocentrism-allocentrism bland internationella studenter i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Hur framställs barnet? : En semiotisk bildanalys av individualistisk och kollektivistisk marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Eleonore Idnert Ekeskär; Caroline Berg; [2017]
  Nyckelord :Kulturskillnader; Global marknadsföring; Kollektivism; Individualism; Barndom;

  Sammanfattning : Kulturen skiljer sig åt mellan olika länder runtom i världen. Ett beteende som anses vara normalt i ett land, uppfattas istället som konstigt i ett annat. Dessa skillnader leder till att företag som verkar på den internationella marknaden måste anpassa sin marknadsföringsstrategi efter de kulturer de riktar in sig på. LÄS MER