Sökning: "kollektivrätt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kollektivrätt.

  1. 1. Outsourcing som verksamhetsöverlåtelse - Om överlåtelsedirektivet 2001/23/EG tillämplighet vid outsourcing och kollektivavtalade villkor vid verksamhetsöverlåtelse enligt direktivet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Mikaela Linnerstam; [2018]
    Nyckelord :arbetsrätt; verksamhetsöverlåtelse; företagsöverlåtelse; överlåtelse; företag; företagsförvärv; förvärv; transaktion; arbetsgivare; arbetstagare; kollektivrätt; kollektivavtal; villkor; Law and Political Science;

    Sammanfattning : As a consequence to the increased globalization and deregulation of trade restriction which previously ruled within the EU market, new flexible corporate structures have risen within the labour market. The swift development within the corporate structures has occasionally led the rights of the employment to be left in the dark in cases of corporate acquisitions. LÄS MER