Sökning: "kollektivt ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden kollektivt ansvar.

 1. 1. Transformellt ledarskap i DevOps-team: Ett kollektivt ansvar mot en förbättrad slutprodukt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Eric Magnusson; Julia Trulsson; [2019]
  Nyckelord :DevOps; Transformellt ledarskap; DevOps-team; Business and Economics;

  Sammanfattning : Slutanvändare förväntar sig idag snabba och kontinuerliga förändringar. De traditionella avdelningarna, utveckling och drift, har länge varit uppdelade vilket har bidragit till att flaskhalsar har uppstått vid utrullning av nya funktioner. LÄS MER

 2. 2. Kollektivt ansvar – Kollektiva perspektiv på straffrättens ansvarslära

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filip Jonsson; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; straffrättens ansvarslära; kollektivt ansvar; collective responsibility; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Prohibited actions in which several individuals are contributing, are not uncommon and there are clear legal rules in how the courts are supposed to treat these particular questions. What I am illustrating in this thesis is, however, actions that can not be seen as actions performed by an individual, but rather by a group. LÄS MER

 3. 3. Ung i Orten : - En studie om identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i ett socialt utsatt område

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Joakim Billevik; [2018]
  Nyckelord :identity formation; socially disadvantaged area; youths; discourse.; identitetsskapande; social utsatt område; ungdomar; diskurs.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i ett så kallat ”särskilt utsatt område” samt att undersöka hur ungdomarna upplever att samhällets kollektiva representationer (kollektivt accepterade utsagor) av det område de växer upp i påverkar deras sociala identitet. Studien genomförs genom narrativa intervjuer med ungdomar som växer upp i stadsdelen Vivalla i Örebro. LÄS MER

 4. 4. Krav på parkering vid byggande av flerbostadshus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ellen Andersson; [2018]
  Nyckelord :Parkering; parkeringsnorm; parkeringspolicy; flerbostadshus; mobilitetsåtgärder; mobilitets tjänster; mobilitetslösningar; mobility management; krav på tomt; Parking; parking norm; parking requirements; apartment building; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förtätning är en stark stadsbyggnadstrend idag. Med förtätning av tätorter kommer behovet av att göra kompromisser, alla stadsbyggnadskvaliteter kan inte rimligen få plats inom samma yta. LÄS MER

 5. 5. Ett socialt nätverk med förändrade gränser : En kvalitativ studie om sociala relationer och socialt stöd på en aktivitetsbaserad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Wass; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetslivet har kommit att bli mer avreglerat vilket har resulterat i att större krav ställs på både organisationer och individer. Organisationer omstrukturerar sina verksamheter och större ansvar läggs på den enskilda individen att agera i ett allt mer gränslöst arbetsliv. LÄS MER