Sökning: "kollektivt ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden kollektivt ansvar.

 1. 1. Sensemaking Structures in Multiproject Settings and their Implications on Projects

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Isabella Hedström; Karl Magnil; [2021]
  Nyckelord :Sensemaking structures; discipline and chaos; self-leadership; multi-project setting; Meningsskapande strukturer; disciplin och kaos; självledarskap; flerprojektsmiljö;

  Sammanfattning : Previous research has shown that sensemaking structures within organizations are not only present, but vital in project settings. Informal individually produced sensemaking structures, such as task lists, are a mean to formulate ones' own project work into individual actions. LÄS MER

 2. 2. "Lite grus är bra" : Komplexitetsledarskap och lärande i team

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Cecilia Lindeborg; Helena Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Adaptivt utrymme; innovationsprocess; kollektivt lärande; komplexitetsledarskap; psykologisk trygghet; teamlärande;

  Sammanfattning : Innovationer är viktiga för organisationer som vill vara rustade för att möta olika förändringar. Den traditionella synen på ledaren som, ensam, tar rationella och korrekta beslut är inte längre funktionell. LÄS MER

 3. 3. Uppdraget och ansvaret : En fallstudie hur några lärare uppfattar sitt uppdrag och dess ansvar på en grundskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collective learning; communication; elementary school; leadership; mission comprehension; responsibility comprehension; Ansvarsförståelse; grundskola; kollektivt lärande; kommunikation; ledarskap; uppdragsförståelse;

  Sammanfattning : Under senare år har ett ökande antal lärare valt att lämna sitt uppdrag i skolan (Åstrand, 2018). Det finns varierande orsaker till att skolpersonal väljer att inte stanna kvar på sin arbetsplats men en del verksamma inom skolan beskriver att det är för mycket administrativt arbete, en del anger att ansvaret har ökat och några menar att arbetsbördan i skolan har ökat. LÄS MER

 4. 4. Medborgarfabriken: produktionen av den (o)hållbara samhällsmedborgaren i den svenska skolan?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Nylander; [2019]
  Nyckelord :Skola; nyliberala värden; hållbar utveckling; diskurs; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi står kanske inför en av vår tids största samhällsutmaningar då forskare menar att vi är på väg att möta den sjätte massutrotningen. Kontinuerligt rapporteras det om hur djurbestånd dör ut och om diverse klimatkatastrofer vilket till stor del beror på mänsklig aktivitet. LÄS MER

 5. 5. VEM KÄNNER ANSVAR FÖR KLIMATET? : En kvantitativ studie om sociala och politiska skiljelinjer i känslan av personligt ansvar för klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Boström; Isis Wikén; [2019]
  Nyckelord :personligt ansvar; klimatförändringar; socioekonomiska faktorer; politisk ideologi; oro för klimatförändringar; attityder till klimatet.;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och vems ansvar det är att göra något åt dem är en ständig debatt i dagens samhälle. Jordens medeltemperatur stiger, klimatpaneler rapporterar om allt högre halter av föroreningar, och de stigande havsnivåerna är bara några av de klimatförändringar som sker globalt just nu. LÄS MER