Sökning: "kollektivt beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden kollektivt beteende.

 1. 1. KOLLEKTIVT BETEENDE PÅ FINANSMARKNADEN - En sociologisk undersökning av Game Stop fenomenet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Faris Devic; [2021-08-17]
  Nyckelord :kollektivt beteende; ekonomisk sociologi; interaktion online; Reddit; ritualer;

  Sammanfattning : Studien undersöker diskussionsforumet Reddit i samband med att en grupp på forumetbestämt sig för att massköpa Gamestops aktie. Författaren ämnar i studien svara på frågan,hur gruppen skapade en kollektiv identitet och vidare vilka skäl deltagarna gav för köpen. LÄS MER

 2. 2. Övervakning av friluftslivets effekter på Kullabergs naturreservat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Gunnar Gredeby; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Sedan COVID-19 etablerade sig i Sverige har antalet besökare i naturområden ökat drastiskt i många delar av landet. Detta fenomen har sannolikt både positiva och negativa effekter på naturvärdena i berörda områden. LÄS MER

 3. 3. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helena Persson Lannér; [2020]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Sammanfattning : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. LÄS MER

 4. 4. Varför är det så svårt att lyssna? : En uppsats om elevers svårigheter med att skapa ett socialt och tryggt samspel på fritidshemmet

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hedvig Forsén; [2020]
  Nyckelord :After - school programme; relations; safety; communication; conflict management; fritidshem; relationer; trygghet; kommunikation; konflikthantering;

  Sammanfattning : The purpose of this independent work is to highlight how important it is to work with pupils' social knowledge in school. The work also aims to investigate how educators can help acting out pupils in the social interaction. LÄS MER

 5. 5. Ett religiöst miljöengagemang : En kvantitativ studie av religiositetens påverkan på individuellt respektive kollektivt miljöengagemang

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hantanirina Persson; [2019]
  Nyckelord :religion; miljöengagemang; Durkheim; Lynn White; sekularisering; sociala rörelser; kollektiv upprymdhet; kollektiv behaviorism;

  Sammanfattning : Det har blivit allt vanligare att tala om miljöfrågor som en av vår tids stora ödesfrågor. Kopplingar mellan religiositet och miljöengagemang är många och i vårt aktuella samhällsklimat kan det vara lämpligt att undersöka ifall det föreligger signifikanta samband dem emellan. LÄS MER