Sökning: "kollektivt lärande i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kollektivt lärande i förskolan.

 1. 1. DIALOGMÖTEN – EN ARENA FÖR KUNSKAPSPROCESSER

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin McKee; [2020-08-10]
  Nyckelord :dialogmöten; aktionsforskning; arbetslagsutveckling; personlig; professionell och politisk kunskapsdimension; lärandegemenskaper; kollektivt lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att studera olika arbetslags kunskapsutveckling när ett nytt stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet ska implementeras i förskolan. Specifikt studeras dialogens roll i fyra arbetslagspraktiker där pedagoger samtalar om stödmaterialet och den egna praktiken. LÄS MER

 2. 2. ”Skapa världar i den digitala plattformen Green screen” : En innehållsanalys hur digitala verktyg kan användas i förskolan utifrån en pedagogisk tidning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Karlsson; Sara Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; digital tools; teaching; design-oriented perspective; design for learning; content analysis; Förskola; digitala verktyg; undervisning; designorienterat perspektiv; design för lärande; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap hur digitala verktyg kan användas för barns lärande i förskolan. Med innehållsanalys som metod samt utifrån ett designorienterat perspektiv genom begreppen semiotisk resurs, iscensättning och meningspotential är avsikten att undersöka vad som kan utgöra inspiration för pedagoger när de planerar undervisning med digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Kollegialt lärande – Individ eller kollektiv professionsutveckling? : En studie om Läslyftet och det kollegiala lärandet i förskolan

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Suchada Phothisingha; [2020]
  Nyckelord :Läslyftet; kollegialt lärande; kollektivt lärande; gemensam kunskap; samsyn; samförstånd; samverkan; förskollärare; hermeneutik; kvalitativ; kompetensutveckling; kunskapsutveckling; professionsutveckling; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med forskningen är att undersöka hur ”Läslyftet och det kollegiala lärandet” bidrar till förskollärares individuella och kollektiva professionsutveckling. I den här studien används den kvalitativa ansatsen som undersökningsmetod och den hermeneutiska synsättningen ger fördjupad förståelse av hur förskollärarnas utsagor kontextualiseras. LÄS MER

 4. 4. Inkludering till varje pris : En intervjustudie om ekonomi eller barnens bästa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Cecilia Åström Ekner; [2019]
  Nyckelord :Inclusive internships; collective learning; special needs; financial conditions; equivalent education; Inkluderande praktik; kollektivt lärande; särskilda behov; ekonomiska förutsättningar; likvärdig utbildning;

  Sammanfattning : Denna studies huvudsakliga syfte är att belysa hur kollektivet (i detta fall barngruppen och arbetslaget i en förskola) kan fungera som resurs för att främja lärande och utveckling hos barn i behov av särskilt stöd. Aktuell frågeställning bygger på hur ett inkluderande arbetssätt i praktiken kan se ut för barn i behov av särskilt stöd och ställs mot bakgrunden av sparkrav och nedskärningar som slår mot förskolan på många olika håll i landet och det inflytande det har på förskolans resurser. LÄS MER

 5. 5. Demokratiarbetet och barns inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emily Ohm; Charlotta Rivas; [2019]
  Nyckelord :​inflytande ​; ​demokrati ​; barndomssociologiskt; diskursanalytiskt perspektiv; hindrande; styrning och maktutövande;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka några pedagogers syn på demokratiarbetet och barns inflytande i förskolan. För detta har vi använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex pedagoger från två förskolors verksamhet. LÄS MER