Sökning: "kollektivt självförtroende"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kollektivt självförtroende.

 1. 1. HINDER FÖR SEXUELLA AKTIVITETER HOS INDIVIDER MED CEREBRAL PARES En systematisk litteraturöversikt som belyser sexuell orättvisa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ahlgren Ella; Gustafsson Emma; [2020-05-04]
  Nyckelord :Sexual limitations; sexual dysfunction; Sexuality; sexual health;

  Sammanfattning : Bakgrund Sexuell hälsa är av betydelse för livskvalité och välbefinnande för alla. Arbetsterapeutens huvudsakliga uppgift är att möjliggöra meningsfulla aktiviteter och har ett holistiskt synsätt över personens situation. En aktivitet innebär en för individen medveten och egenvald handling. LÄS MER

 2. 2. Development Initiatives’ Impact on Women’s Empowerment : A Field Study on a Business Training and Microcredit Program in Kenya

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Josefin Grafford; Josefin Hansson; [2020]
  Nyckelord :Women’s empowerment; Development; Development initiatives; Poverty alleviation; Microcredit; Business training; Self-help groups; Gender inequality; Feminist theory; Kenya; Kvinnors egenmakt; Utveckling; Utvecklingsinitiativ; Fattigdomsbekämpning; Mikrokredit; Entreprenörskapsutbildning; Självhjälpsgrupper; Ojämställdhet; Feministisk teori; Kenya;

  Sammanfattning : The primary goal of development organizations is poverty reduction, but their initiatives have in recent years also been recognized as a potential tool in empowering women and raising their status. Previous knowledge on the topic is largely based in an understanding of empowerment that seems to miss or overlook limitations and impacts of initiatives which authors with a more feminist view on empowerment address. LÄS MER

 3. 3. Manliga elittränares upplevelse av fenomenet kollektivt självförtroende

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :mikael jönsson; [2016]
  Nyckelord :achievement; collective efficacy; elite team; leadership; motivational climate; elitidrottslag; kollektivt självförtroende; ledarskap; motivationsklimat; prestation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fotbollsspelares upplevelser av kollektivt självförtroende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mikael Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Fotboll; kollektivt självförtroende; ledarskap; motivationsklimat; prestation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva fotbollsspelares upplevelse och tankar kring kollektivtsjälvförtroende. Studien genomfördes med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio fotbollsspelare varav sex män och fyra kvinnor som alla spelar på hög nationell nivå. LÄS MER