Sökning: "kollektivtrafik"

Visar resultat 1 - 5 av 586 uppsatser innehållade ordet kollektivtrafik.

 1. 1. En autoetnografisk studie om tillgängligheten för rullstolsburna personer i Uppsalas stadstrafik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hugo Sabelsköld; [2024]
  Nyckelord :motilitet; tillgänglighet; rullstolsburna; autoetnografi; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har till syfte att undersöka hur tillgängligheten av Uppsalas stadstrafik upplevs av rullstolsburna personer. Tillgänglighet av kollektivtrafik är en viktig del för att så många som möjligt ska åka kollektivt och står med i regionens strategiplaner. LÄS MER

 2. 2. Mamma, kan du köra mig? En studie om ungdomars fritidsresor i Lerums kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alma Gullholm; Michaela Andersson; [2023-06-30]
  Nyckelord :“mobilitet”; “ungdomar”; “fritidsresor”; “kollektivtrafik”; “CIM”; ”tidsgeografi”; “mobility”; “youth”; “leisure travel”; “public transport”; “CIM”; “time geography”;

  Sammanfattning : För ungdomars utveckling och välmående är det viktigt att kunna resa på egen hand men trots detta har det självständiga resandet minskat kraftigt under de senaste åren. Detta är en extra stor utmaning i mindre urbaniserade områden där ungdomar upplever en större transportfattigdom än i städer. LÄS MER

 3. 3. Rumslig betydelse för vardaglig tillgänglighet : En studie av småbarnsföräldrars resande i samband med lämning och hämtning vid förskola.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonathan Norin; [2023]
  Nyckelord :Accessibility; mobility; proximity; everyday life; densification; parents of young children; travel; Tillgänglighet; mobilitet; närhet; vardagsliv; förtätning; småbarnsförälder; resande;

  Sammanfattning : Inom sentida urban utveckling har teori gällande förtätning blivit allt vanligare inom hur rumslig utformning tar form. Detta innebär alltså en ökad bebyggelse och befolkning inom en viss yta. LÄS MER

 4. 4. Är kollektivtrafiken för dyr? : En kvantitativ studie av kollektivtrafiken i Storstockholm under 2000-talet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jesper Andersson; Erik Widell; [2023]
  Nyckelord :public transport; marginal cost pricing; merit good; public procurement; subsidization; kollektivtrafik; marginalkostnadsprissättning; merit good; offentlig upphandling; subventionering;

  Sammanfattning : Under perioden 2000 till 2019 ökade priset för en 30-dagarsbiljett i Stockholms kollektivtrafik med 107 %. Den kraftiga prisökningen väcker frågan huruvida kollektivtrafiken i Stockholm i dagsläget är samhällsekonomiskt effektiv eller om den är för dyr? Vad beror den kraftiga prisökningen på, är den rimlig och hur påverkar den användandet av kollektivtrafiken? Syftet med denna uppsats är att undersöka utvecklingen av SL:s biljettpriser och kostnader ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Landsbygden i regionen : Landsbygdskommuners efterföljning av regionala strategidokument

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Lucas Liebler; Agnes Aversjö; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige har en långtgående tradition av kommunalt planmonopol, samtidigt har behovet av regional samordning av mellankommunala intressen ökat avsevärt. Utifrån direktiv från Europeiska unionen och staten är regionens huvudsakliga syfte att ta fram strategier för att öka tillväxten i regionen. LÄS MER