Sökning: "kollektivtrafik"

Visar resultat 1 - 5 av 445 uppsatser innehållade ordet kollektivtrafik.

 1. 1. Mobilitet inom detaljhandeln: En jämförande studie av resvanor bland anställda inom detaljhandeln i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anton Florén Göransson; Óli Valur Viglundsson; [2020-09-04]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; detaljhandel; Frölunda torg; innanför vallgraven; resvaneundersökning; resvanor; modal shift;

  Sammanfattning : This thesis aims to study the travel habits of the employees in retailing within the region ofGothenburg. In particular, the thesis aims to identify differences in modes of travel betweenemployees from the peripherally located retailing area of Frölunda torg and the businesseslocated within the moat in the center of the city. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars och unga vuxnas upplevelse av trygghet vid Stenpiren i Göteborg ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Siri Antonsson; Elin Markander; [2020-08-29]
  Nyckelord :Trygghet; genus; jämställdhet; kollektivtrafik; offentliga platser; Safety; genus; equality; public transport; public spaces;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze, from a gender perspective, the perceived safety of adolescents and young adults at Stenpiren which is an important public transport hub in Gothenburg. We aim to identify measures that can improve the sense of security experienced by people at Stenpiren. LÄS MER

 3. 3. Anropsstyrd kollektivtrafik - en fallstudie av områdesöverskridande resor med Flexlinjen i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amin Chini; Martin Källström; [2020-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flexlinjen är en anropsstyrd tjänst uppdelad i 21 områden och en del av Göteborgs kollektivtrafik. Med Flexlinjen sker resan enligt inkomna bokningar och är anpassad för målgrupperna äldre och funktionshindrade. Resorna utgår från en mängd mötesplatser som är belägna nära bostadsområden samt sociala och ekonomiska aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. HINDER FÖR SEXUELLA AKTIVITETER HOS INDIVIDER MED CEREBRAL PARES En systematisk litteraturöversikt som belyser sexuell orättvisa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ahlgren Ella; Gustafsson Emma; [2020-05-04]
  Nyckelord :Sexual limitations; sexual dysfunction; Sexuality; sexual health;

  Sammanfattning : Bakgrund Sexuell hälsa är av betydelse för livskvalité och välbefinnande för alla. Arbetsterapeutens huvudsakliga uppgift är att möjliggöra meningsfulla aktiviteter och har ett holistiskt synsätt över personens situation. En aktivitet innebär en för individen medveten och egenvald handling. LÄS MER

 5. 5. Stadsgatans utformning : en undersökning av faktorerna som styr gatans utformning och om shared space i en framtida förtätad stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Zara Persson; [2020]
  Nyckelord :bilsamhället; stadsplanering; gatuutformning; hållbarhet; shared space; förtätning;

  Sammanfattning : I takt med att staden ska bli mer hållbar och urbaniseringen gör att staden förtätas kan nya prioriteringar behöva göras. Hållbara transportmedel så som gående, cykel och kollektivtrafik kan behöva större utrymme i en förtätad stad och bilens framkomlighet kan behöva begränsas. LÄS MER