Sökning: "kollinearitet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kollinearitet.

  1. 1. Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell - Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Johan Pantzar; Ludvig Hjalmarsson; Mylene Encontro; [2013-10-24]
    Nyckelord :Fama French trefaktormodell; FF3; Capital Asset Pricing Model; CAPM; Diebold Mariano; Regression; Marknadsportfölj; Riskfri ränta; Kollinearitet; VIF; Riskavert;

    Sammanfattning : I denna studie har vi haft som avsikt att jämföra två modeller som förklarar avkastningen på aktiemarknaden. Modellerna är Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktormodell(FF3). Undersökningen har gjorts på Nasdaq OMX Nordic Stockholm över perioden 2002 till 2012. LÄS MER