Sökning: "koloniseringen av Amerika"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden koloniseringen av Amerika.

 1. 1. Den svarta legenden och begreppsanvändningen avurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker : En studie om representationen av upptäckten ochkoloniseringen av Amerika och benämningar påurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elsa Jensen; [2019]
  Nyckelord :den svarta legenden; la leyenda negra; läroböcker; spanska; urbefolkning; upptäckten av Amerika; koloniseringen av Amerika;

  Sammanfattning : Att få möjlighet att reflektera kring livsvillkor i länder där det spanska språket talas är ett av syftena för moderna språk både på högstadiet och gymnasiet. Eftersom det spanska språket är det språk som flest elever väljer att studera betyder det också att fler elever möter de spanska läroböckernas innehåll. LÄS MER

 2. 2. Vi och De - en studie av tre läroböcker i spanska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotta Ranner; [2018]
  Nyckelord :Den Andre; urfolk; spanska; textbok;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur Den Andre (Icke Europa och urfolk) framställs i tre läroböcker i spanska. Uppsatsen utgår från teorin om Den Andre av främst Tzvetan Todorov och metoden är textanalys. Resultaten visar att Europa framställs som viktigare än Latinamerika. LÄS MER

 3. 3. ¿Quién fue el bárbaro? Un estudio sobre los indígenas, los españoles y los misioneros en la obra Brevísima relación de la destrucción de Las Indias

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jenny Tinnert; [2014-10-15]
  Nyckelord :spanska; Bartolomé de Las Casas; bárbaro; misioneros; la colonización; ; los pueblos indígenas;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att i boken Brevisima Relación de la Destrucción de las Indias undersöka hur författaren Bartolomé de Las Casas betraktar ”den andre” samt hur han identifierar sig själv. Studien består av en analys av boken där vi kan hitta en skildring av spanjorernas och missionärernas ankomst till den Nya Världen samt vilken påverkan detta fick på indianerna som bodde där. LÄS MER