Sökning: "kolumngenerering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kolumngenerering.

 1. 1. Gamma Knife treatment planning with new degrees of freedom

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Emil Norell; [2019]
  Nyckelord :Stereotactic radiosurgery; Leksell Gamma Knife®; inverse planning; clustering; optimization; column generation; Stereotaktisk radiokirurgi; strålkniven; inversplanering; klustring; optimering; kolumn-generering;

  Sammanfattning : The Leksell Gamma Knife® is an instrument designed for high precision treatment of tumours and lesions located in the brain and upper spine. Today, the radioactive cobalt-60 sources can only move linearly along the radiation unit, but the machine could be modified to include rotational motion as well. LÄS MER

 2. 2. A Column Generation Method for Minimization of Shift Costs at an Airport

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Lars Sundqvist Swahn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis addresses the problem with minimizing the cost of labor shifts for the workforce at an airport. The cost of idle time is specifically a difficulty for the employer. With idle time means time that it is not a break at the same time as there is no work task to be performed. LÄS MER

 3. 3. Flödesoptimering av timmer med hänsyn till sågverkens lönsamhet - en fallstudie av Berg Timber AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Kenny Svahn; [2015]
  Nyckelord :logistik; linjärprogrammering; kolumngenerering;

  Sammanfattning : Den senaste krisen i sågverksindustrin manar till nytänkande. Tidigare forskning inom sågverks lönsamhet och flödesoptimering av timmer har främst bedrivits på var sitt håll. Värdföretaget Bergs Timber AB äger två sågverk där timmer i diameterklass 18-20cm kan sågas på båda sågverken men med olika resultat. LÄS MER

 4. 4. Matematisk simulering av optimerad patientbokning vid Onkologiska kliniken i Linköping

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Mattias Nolander; [2006]
  Nyckelord :analys; simulering; bokning; optimerad bokning; samordnad bokning; kolumngenerering; girig heuristik; dagsschema; regelstyrning.;

  Sammanfattning : Vid Onkologiska klinikens behandlingsmottagning ges cytostatika till de patienter som inte är inlagda vid kliniken. Arbetsförhållandena för sjuksköterskorna på mottagningen är ibland mycket påfrestande, genom att arbetsbelastningen kan vara mycket varierande, både mellan olika dagar och mellan olika sjuksköterskor. LÄS MER