Sökning: "kombinera kvalitativ och kvantitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden kombinera kvalitativ och kvantitativ metod.

 1. 1. LESS IS MORE - en organisationsteoretisk studie om arbetstidsförkortning och friskvård i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anneli Ahlin; [2019-02-18]
  Nyckelord :Förskola; Arbetstidsförkortning; Friskvård; Skolutveckling; Kvalité; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att utveckla kunskap om, och i så fall på vilket sätt försöket har påverkat förskolans verksamhet och personalens hälsa. Frågeställningar:Vilka hälsoeffekter hos personalen synliggörs i försöket?Hur påverkas förskolans verksamhet av försöket och hur kan detta förstås i ett kvalitéts- och skolutvecklingsperspektiv?Teori:Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt samt ett nyinstitutionellt perspektiv på organisationer. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans hälsofrämjande stöd till patienter med övervikt och fetma : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ellinor Hillring; Caroline Rahm; [2019]
  Nyckelord :Health promotion; Literature review; Obesity; Overweight; Self-care; Support; Egenvård; Fetma; Hälsofrämjande; Litteraturöversikt; Stöd; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma kan orsakas av arv, miljö och beteendemässiga faktorer och är en global epidemi. Övervikt kan leda till ohälsa och viktkontroll kan ge förbättrad hälsa, öka livskvalité och främja välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Analys av en Aluminiumprofils Flödesväg : Reducerad Kapitalbindning och Kapitalkostnad på Profilgruppen Extrusions AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johannes Wennberg; Ajdin Mlivic; Ville Melgén; [2018]
  Nyckelord :Tied up capital; costs of capital; item flow; lead time.; Kapitalbindning; kapitalkostnad; flödesväg; ledtid.;

  Sammanfattning : This bachelor thesis was composed by the initiative of a large aluminium profile producer in southern Sweden. Together, the authors and the company analyzed and mapped the current production flow of a selected item. LÄS MER

 4. 4. Reciprok undervisning om lässtrategier ur ett elevperspektiv - Ett verksamhetsinitierat utvecklingsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mirja Petersén; Karin Hjortsberg; [2018]
  Nyckelord :Gymnasiet; Literacy; Reciprok undervisning; Reciprocal teaching; Motivation; Metakognition; Lässtrategier; Läslust;

  Sammanfattning : Arbetet är ett verksamhetsinitierat utvecklingsarbete med syftet att synliggöra gymnasieelevers upplevelse av ett utvecklingsarbete med reciprok undervisning om lässtrategier (RT) mot bakgrund av lärares didaktiska överväganden. Detta syfte uppnås genom två frågeställningar: Hur förhåller sig eleverna till reciprok undervisning om lässtrategier, och hur kan detta förstås? och Hur talar lärarna om sina didaktiska överväganden gällande planering och genomförande av reciprok undervisning om lässtrategier? I undersökningen kombineras kvantitativ och kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer leder till oro hos patienten i samband med en MR-undersökning och hur kan information påverka upplevelsen av oro?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Setterlund; Maria Thulin; [2017-05-19]
  Nyckelord :Magnetkamera; information; oro; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljön runt en magnetkamera är högteknologisk och kan te sig mycket obehaglig för patienterna eftersom den är uppbyggd som en tunnel som för en del kan kännas trång. Alla olika ljud av varierande karaktär vid bildtagningen kan för den oinvigde kännas skrämmande. LÄS MER