Sökning: "kommunägd"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kommunägd.

 1. 1. Ta med arbetet till naturen : Ett utomhuskontor för framtidens hållbara samhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Lovisa Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Utomhuskontor; utekontor; miljöpsykologi; utomhuspedagogik; folkhälsa; landskapsarkitektur; utomhusmöbel; produktdesign; småskalig produktion; innovation; hållbart samhälle; social hållbarhet; hållbar samhällsrelevans; offentlig utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Detta examensarbete bygger på möjligheten och längtan om att få arbeta utomhus med kontorsarbete. Vi tillbringar stora delar av våra liv på våra arbetsplatser. Ofta är det inomhusarbete, främst framför en dator eller ett skrivbord. Vi har få soldagar i Sverige och behöver dagsljus och utomhusvistelse för att må bra. LÄS MER

 2. 2. Komponentavskrivning enligt K3-regelverket : Hur identifierar fastighetsbolag komponenterna?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anna Maria Broberg; Joakim Åkerberg; [2014]
  Nyckelord :K3; component depreciation; true and fair view; real estate company; family owned; municipally owned; K3; komponentavskrivning; rättvisande bild; fastighetsföretag; familjeägd; kommunägd;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemformulering: Komponentavskrivningar är en del av BFN:s allmänna råd som även kallas K3, vilket blev tvingande från och med år 2014. Vi har i denna komparativa studie behandlat hur familjeägda och kommunala fastighetsbolag tillämpar komponentmetoden, eftersom de kan ha olika skäl till förvaltning. LÄS MER

 3. 3. Detaljplanering med aktiv byggherre : hur påverkas process och planbestämmelser av kommunens och byggherrens intressen?

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Anna Hagljung; [2012]
  Nyckelord :detaljplanering; byggherre; kommun; planbestämmelser; rollfördelning; markägoförhållanden; intressen;

  Sammanfattning : I arbetet med att ta fram en detaljplan medverkar flera olika aktörer med olika intressen. En stor del av dagens detaljplanering görs med initiativ från privata byggherrar som ofta är aktiva i arbetet med att ta fram den aktuella detaljplanen. LÄS MER

 4. 4. Förvaltning av kommunägda skogar i Uppsala län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Nicklas Bergström; [2012]
  Nyckelord :Kommunägd skog; tätortsnära; planering; skötsel; upphandling; uppfölning.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie om skoglig förvaltning inom Uppsala läns kommuner med fokus på planering, skötsel, kompetens, upphandling och uppföljning. Studien visar att det saknas bra planeringsverktyg och de som finns används generellt passivt, skötseln i den tätortsnära skogen är anpassad, den formella skogliga kompetensen är låg, upphandling sker som ramavtal och direkt-upphandling samt utlämnad entreprenad följs upp i någon form. LÄS MER

 5. 5. Rättighetsupplåtelser för allmännyttiga ledningar på kommunal mark : Lagstiftning och tillämpning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsvetenskap; KTH/Fastighetsvetenskap

  Författare :Maria Jansson; Stina Kilebrand; [2011]
  Nyckelord :Kommun; ledningshavare; markavtal; ledningsrätt; Stockholm;

  Sammanfattning : Kandidatarbetes syfte är att klarlägga vilka rättighetsupplåtelser för ledningar som används på kommunal mark. Vi har genom litteraturstudier kommit fram till att kommunerna och ledningshavande bolag idag kan använda olika former av nyttjanderättsavtal, avtalsservitut eller ansöka om ledningsrätt. LÄS MER