Sökning: "kommun ideologi"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden kommun ideologi.

 1. 1. Den lokala ideologin : - En analys av Falupartiets ideologi.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Alexander Elefelt; [2018]
  Nyckelord :Faluparty; ideology; local politics; discourse analysis; local ideology; political sociology; populism; Falupartiet; Ideologi; lokal politik; diskursanalys; lokal ideologi; politisk sociologi; populism;

  Sammanfattning : Falupartiet anser sig själva att inte styras av någon av de klassiska ideologierna, de anser då att de styrs av något annat som har att göra med vad som är det bästa för Falu kommun, men vad betyder det och vad innebär det ideologiskt? Det bör innebära att Falupartiet är styrda av en lokal ideologi? Syftet med denna uppsats är att analysera fram Falupartiets lokala ideologi för att skapa en större förståelse för den. Uppsatsens frågeställningar vill besvara vilka av de klassiska ideologierna som styr de nationella partierna som även styr Falupartiet, även om Falupartiet förnekar sig styrda av dem. LÄS MER

 2. 2. Planering i allmänhetens intresse? : En studie om synen på allmänintresset i den fysiska planeringen.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnéa Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Allmänintresset; allmänintresse; allmänna intressen; kollektiva goda; demokrati; inflytande; planeringsideal; detaljplan; kv. Seminariet; Uppsala; ideologi;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras idén om allmänintresset i den fysiska planeringen. Allmänintresset har setts vara det som legitimerar offentlig planering, som en norm för praktiserande planerare, eller ett sätt att utvärdera planer. Det är även något som förordas i plan- och bygglagstiftningen (PBL). LÄS MER

 3. 3. Fallstudie: Hur sköter Modo Hockey sin PR? : En kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys över hur klubben arbetat med sin PR under perioden 1 april till den 14 september 2016.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Isac Lundmark; Lingefjärd Jacob; [2017]
  Nyckelord :Modo Hockey; PR; Sport-PR; Stakeholder theory; Excellence PR; Modo Hockey; PR; Sport-PR; Intressentteorin; Excellence PR;

  Sammanfattning : Public Relations-fältet (PR) har utvecklats enormt sen Grunig, Grunig och Dozier med flera lade fram paradigmet för fältet. Genom deras teorier kring Excellence PR har organisation efter organisation följt efter. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet i det offentliga rummet : en undersökning av Malmö stads och Botkyrka kommuns översiktsplaner

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Agnes Lindblom; [2016]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; offentligt rum; stadsplanering; översiktsplan;

  Sammanfattning : Genom att studera hur genusfrågor framställs i stadsplaneringens dokument kan det praktiska jämställdhetsarbetet synliggöras. Alla kommuner är skyldiga att arbeta med jämställdhet och lyfta denna aspekt i översiktsplanen (ÖP). ÖP ska visa kommunens visioner för att skapa en förbättrad fysisk utformning inom kommunens gränser. LÄS MER

 5. 5. Bildning, samhälle och ideologi : En kunskapssociologisk studie av sockenbibliotek ochstudiecirkelbibliotek i Vindeln, 1909-1936

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Magnus Kronlund; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ge en bild av tre lokala bibliotek, Degerfors sockenbibliotek, ett studiecirkelbibliotek tillhörande IOGT-logen Vindelns hopp, samt ABF-biblioteket i Granö, i nuvarande Vindelns kommun vid 1900-talets första decennier och deras bokbestånd sett i ljuset av den sociala och historiska kontext som de befann sig i. I denna kontext ingår de olika ideologier och diskurser som präglade de olika bibliotekstyper som de tre biblioteken representerade, men också de lokala förhållandena. LÄS MER