Sökning: "kommun självständighet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden kommun självständighet.

 1. 1. Inflytande och rörelseförståelse : Skolpersonals upplevelser av stärkande arbetssätt för att främja fysisk aktivitet bland elever

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Johanna Nygren; [2023]
  Nyckelord :Aktivt deltagande; Motivation; Motorisk kompetens; Riktad innehållsanalys; Självförtroende;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är viktigt för den fysiska och psykiska hälsan. Rörelseförståelse är ett teoretiskt ramverk som beskriver de bakomliggande faktorerna till fysisk aktivitet. Forskning visar att rörelseförståelse är en framgångsrik förklaringsmodell till hur en kan arbeta för att främja rörelse bland barn och unga. LÄS MER

 2. 2. Jag tror att när man känner sig ensam, det är värre : en kvalitativ intervjustudie om skyddsfaktorer mot ensamhet bland äldre personer

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ellinor Berg; Idige Rantanen; [2022]
  Nyckelord :Social work; Elderly; Old-old; Loneliness; Protective factors; Social relationships; Activities; Acceptance; Socialt arbete; Äldre; Äldre-äldre; Ensamhet; Skyddsfaktorer; Sociala relationer; Aktiviteter; Acceptans;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka skyddsfaktorer mot emotionell ensamhet ur äldres perspektiv. För att besvara vårt syfte har vi genom elva kvalitativa intervjuer med äldre personer i en kommun norr om Stockholm försökt fånga intervjupersonernas subjektiva upplevelse av skyddsfaktorer mot emotionell ensamhet. LÄS MER

 3. 3. Äldre medborgares upplevelser av hurden sociala omgivningen i en kommun kan stödja dess hälsa : En kvalitativ studie i Sverige

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Ebba Lindström; [2022]
  Nyckelord :Hälsosamma städer; Social hållbarhet; Social omgivning; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Sverige står inför demografiska utmaningar där den äldre befolkningen ökar drastiskt och behovet av välfärdstjänster förväntas att öka. Därmed kan samhällsplaneringen genom att ta hänsyn till den sociala omgivningen anses vara en betydande faktor till att kunna ge förutsättningar för hälsa och välmående. LÄS MER

 4. 4. Spelar det någon roll hur självständig andra tycker att du är, om du inte känner dig självständig? : Upplevd självständighet hos äldre i behov av stöd i vardagen, utformandet av ett självskattningsformulär

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Amanda Danielsson; Venäläinen Lovisa; [2021]
  Nyckelord :Independence; autonomy; quality of life; welfare technology; elderly; Självständighet; autonomi; livskvalitet; välfärdsteknik; äldre;

  Sammanfattning : Äldre är en växande och ofta bortprioriterad åldersgrupp, där många är i behov av stöd för att klara av sin vardag. Utifrån styrdokument och lagar framkommer det att vård- och omsorgsverksamheter ska främja äldres självständighet. LÄS MER

 5. 5. Vård- och omsorgspersonalens attityder till tekniska lösningar och hur teknikanvändningen påverkar den äldres dagliga liv : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Caroline Löfstedt; Elin Lindstedt; [2021]
  Nyckelord :Health and care staff; attitudes; technique; older adults; municipal elderly care; Vård- och omsorgspersonal; attityder; teknik; äldre personer; kommunens äldreomsorg;

  Sammanfattning : Introduktion: I takt med samhällets tekniska utveckling ökar även implementering av tekniska lösningar i vård och omsorg. Den ökade teknikanvändningen påverkar både vård- och omsorgspersonal och den äldre. LÄS MER