Sökning: "kommun strategisk kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden kommun strategisk kommunikation.

 1. 1. Förhoppningar och förutsättningar : En undersökning om datastyrning i praktiken i offentlig sektor på kommunal nivå

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Norin Andreas; [2023]
  Nyckelord :Data governance; data management; public sector; Datastyrning; datahantering; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Data has been recognized as an important resource in the public sector. As a result, the expectations regarding data and its potential use cases have increased. In Sweden, key stakeholders have emphasized the importance of data for data-driven purposes. LÄS MER

 2. 2. Strategiskt lyssnande på sociala medier. En studie av hur en kommun praktiserar lyssnande på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Jönsson; Victoria Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Strategiskt lyssnande; strategisk kommunikation; sociala medier; Facebook; intressenter; externt lyssnande; Malmö stad Strategic listening; strategic communication; social media; stakeholders; external listening; municipality of Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : The importance of listening as a part of organizations' strategic communication has been stated in previous research, as well as the possibilities of listening on social media. But the question that remains is: how can strategic listening be put into practice on social media? There is an identified lack of research that highlights how strategic listening can be applied to social media in the practice of organizations, which this study therefore aims to contribute to. LÄS MER

 3. 3. Samarbetet mellan kommunikatörer och journalister : En samexistens under studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johannes Dahl; Filip Nilsson; [2022]
  Nyckelord :PR; Public relations; strategisk kommunikation; kommunikation; journalistik; yrkesroll; yrkesetik; medielogik;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Relationen mellan kommunikatörer och journalister har under lång tid betraktats som ett “Love-Hate relationship”. Det har gjorts mångfalden studier på detta ämne och varför det ser ut som det gör. Det som blir av intresse är att se hur denna relation ser ut inom kommuner och lokaltidningar. LÄS MER

 4. 4. Det offentliga rummets betydelse i skuggan av attraktivitet : En studie av Karlstads stadskärneutveckling och dess offentliga rum

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Elin Malmström; Linn Odengard; [2020]
  Nyckelord :Stadskärna; attraktivitet; offentligt rum; tillväxt;

  Sammanfattning : Attraktivitet ses idag som en viktig del för regioner och kommuners överlevnad och konkurrenskraftighet, något som har väckt vårt intresse för detta ämne. Denna uppsats syftar därmed till att undersöka hur attraktivitet som utvecklingsideal behandlas i Karlstads kommuns kommunala planer och visioner. LÄS MER

 5. 5. Med sikte på att attrahera kompetens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alice Karlsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; översättningsteori; arbetsgivarvarumärke; offentlig sektor; kommun; varumärkesarbete; marknadsföring; översättningsregler; kontextualisering; idé;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att få förståelse för hur idén om att kommunicera strategiskt kring arbetsgivarvarumärket har översatts i kommunen, enligt de respondenter som intervjuats Teori: Översättningsteori Metod: Kvalitativa djupintervjuer Material: Sju stycken djupintervjuer med medarbetare från olika kommunikations- och HR- avdelningar i kommunen Resultat: Respondenterna upplever det som självklart för kommunen att arbeta med strategisk kommunikation kring arbetsgivarvarumärket. De menar att kommunen behöver synas och kommunicera vad de kan erbjuda för att attrahera kompetens och uppnå deras övergripande samhällsuppdrag. LÄS MER