Sökning: "kommunala bolag problem"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kommunala bolag problem.

 1. 1. Mark för utveckling av samhällsfastigheter, hur värderas den? - En analys av hur kommuner fastställer marknadsvärdet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Hilda Stensson; Sara Lofthammar; [2021]
  Nyckelord :EUs statsstödsregler; fastighetsutveckling; fastighetsvärdering; kommunal markförsäljning; marknadsvärde; ortsprismetoden; samhällsfastigheter; värderingsmetod; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Utvecklingen av samhällsfastigheter har under de senaste åren gått från att vara en kommunal angelägenhet till något som allt fler aktörer fått upp ögonen för. Ett stort behov av skolplatser och särskilda boenden för äldre har inneburit att flera svenska kommuner avyttrat sin mark till både privata och kommunala bolag som får stå för utvecklingen av morgondagens skolor och äldreboenden. LÄS MER

 2. 2. Bolagisering av en kommunal förvaltning : En studie om beslutet att övergå till ett helägt kommunalt bolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elina Östman; Klara Engström; [2021]
  Nyckelord :Corporatization; municipal companies; process; decision making; institutional theory; isomorphism; mimetic isomorphism; contingency theory; Bolagisering; kommunala bolag; process; beslutsfattande; institutionell teori; isomorfism; mimetisk isomorfism; situationsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bolagisering är ett växande fenomen inom svenska kommuner där övergången till ett kommunalt bolag innebär en rad förändringar inom verksamheten såsom tillämpning av aktiebolagslagen och en förändrad styrkedja. Motiven bakom bolagisering omfattas av att öka effektiviteten i verksamheten samtidigt som kostnadsreduceringar kan uppnås. LÄS MER

 3. 3. Optimerad avfallshantering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Fanny Håkansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningFörfattare: Fanny HåkanssonUtbildning och ort: Fastighetsföretagande, Malmö Handledare: Ingrid SvetoftBakgrund och problem: Avfallshantering har under de senaste decenniet förändrats och är under konstant uppdatering. Nya tekniker testas och vi blir allt mer medvetna om de problem vi idag har i samhället vad gäller källsortering och individens noggrannhet vid den samma. LÄS MER

 4. 4. Affärsmässighet i kommunala bostadsaktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johanna Andersson; Jennelie Kalin; [2020]
  Nyckelord :“Affärsmässiga principer”; municipal housing limited companies; “allmännyttan”; owner directives; economic development; financial analysis; SFS 2010:879; institutional theory; legitimacy theory; Affärsmässiga principer; kommunala bostadsaktiebolag; allmännyttan; ägardirektiv; ekonomisk utveckling; finansiell analys; SFS 2010:879; institutionell teori; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2011 infördes Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen innebär en förändring för de kommunala bostadsaktiebolagen i form av att de nu inte omfattas av självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i vinstsyfte, utan skulle nu agera enligt affärsmässiga principer. LÄS MER

 5. 5. Nyproduktion av bostäder – förstagångsvärdering och hantering av nedskrivningsindikationer –En studie av fyra kommunala fastighetsbolags tillämpning av K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Gårdh; Karolina Zirlyte; [2018-06-19]
  Nyckelord :Förstagångsvärdering; nedskrivning; redovisningsprinciper; marknadsvärdering; förvaltningsfastigheter; kommunala fastighetsbolag; externredovisning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Dagens bostadsbrist i Sverige ställer krav på att allmännyttan, kommunala fastighetsbolag, ska bygga fler bostäder. Bolagen som använder regelverket K3 stöter dock på problem vid tillämpningen av redovisningsprinciperna. LÄS MER