Sökning: "kommunikatör"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet kommunikatör.

 1. 1. MEDARBETARES KOMMUNIKATIVA UPPDRAG En kvalitativ studie om medarbetare som kommunikatörer och ambassadörer på Kulturskolan i Uddevalla

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Johannes Löfgren; [2021-04-26]
  Nyckelord :Medarbetarskap; ambassadörskap; strategisk intern kommunikation; kulturskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur medarbetare på kulturskolan i Uddevalla upplever och förhåller sig till sitt kommunikativa uppdrag och på vilka sätt medarbetarna kan ses som ambassadörer för organisationen. I uppsatsen presenteras ett teoretiskt ramverk som inbegriper strategisk intern kommunikation, medarbetarskap, ambassadörskap och varumärke. LÄS MER

 2. 2. Landskapsarkitekten som kommunikatör : möjligheter och utmaningar med formgivning av miljöer som kommunikationsmedel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :inkludering; landskapsarkitekt; design; formgivning; symbolik; kommunikation; Skogskyrkogården; Jay Appleton; miljöpsykologi;

  Sammanfattning : Detta arbete har undersökt landskapsarkitektens möjligheter och utmaningar att kommunicera genom formgivning av miljöer med utgångspunkt i en undersökning av Skogskyrkogårdens symboliskt gestaltade landskap. Genom en litteraturöversikt undersöktes arkitekternas visioner med Skogskyrkogårdens gestaltning och hur deras visioner förmedlats till mottagaren genom visuella upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande i svenskämnet F-3 - Att arbeta tillsammans med läsning och skrivning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Nilsson; Malin Winberg; [2020]
  Nyckelord :Barnkonventionen; F-3; KASAM; Kooperativt lärande; KL; Learning by doing; läsinlärning; skrivinlärning; sociokulturellt perspektiv; ZPD.;

  Sammanfattning : Studier visar att svenska elever har en negativ inställning till läsning och skrivning, vilket kan medföra problem för dem. För att vara en aktiv medborgare i samhället ställs det krav på att vara en bra kommunikatör. Att kunna läsa och skriva utgör en naturlig del av att kunna kommunicera. LÄS MER

 4. 4. Oetisk marknadsföring i sociala medier : ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Jonsson; William Lundin; Valentina Mikulic; [2020]
  Nyckelord :ethics; marketing; social media; influencer; unethical; marketer; etik; marknadsföring; sociala medier; influencer; oetiskt; kommunikatör;

  Sammanfattning : Teorin som ställs i denna studie är att det utvecklats ny problematik i samband med uppkomsten av marknadsföring i sociala medier. I denna studie identifieras de etiska utmaningarna och hur konsumenterna påverkas av dem. LÄS MER

 5. 5. "Hos oss är kommunikation helt enkelt viktigt" : En diskursanalytisk studie om kommunikatörsrollen i offentlighetens tjänst

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Magdalena Sörlle; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; kommunikation; offentlig sektor; kommersialisering; legitimering;

  Sammanfattning : Kommunikatörerna i offentlig sektor har blivit allt fler under de senaste decennierna, och de växande kommunikationsavdelningarna och kommunikatörsrollen har varit en omdiskuterad och uppmärksammad fråga bland såväl ledarskribenter som kommunikatörer. Mot denna bakgrund väcktes frågan som utgör startpunkten för denna studie: vad är det egentligen för idéer, ideal och underliggande diskurser om kommunikation som kan ha bidragit till eller legat bakom legitimeringen av denna utveckling?Studiens övergripande syfte är att undersöka vilka idéer och diskurser om kommunikation som bidragit till att legitimera de växande kommunikationsavdelningarna hos många kommunala, regionala och statliga verksamheter. LÄS MER