Sökning: "kommunikation inom styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden kommunikation inom styrning.

 1. 1. Vadå inga chefer? : En intensiv fallstudie om medarbetarnas upplevda föreställningar av organisationsstrukturen i en platt organisation, ur ett kommunikativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Sundfors Lindström; Felicia Wallin; [2020]
  Nyckelord :Organisationsstruktur; kommunikation; motivation; ledarskap medarbetarskap;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Organisationsstruktur är ett aktuellt och relevant ämne för företag i dagens föränderliga samhälle. Teorier och forskning om fenomenet har genom tiderna utvecklats, och sambandet mellan organisationsstruktur och kommunikation samt dess påverkan på de anställda har fått mycket uppmärksamhet. LÄS MER

 2. 2. Styrning på distans genom organisatoriska mål : En studie om styrningen inom kunskapsintensiva organisationer och kommunikationsprocessen av organisatoriska mål

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jesper Mårtensson; Niclas Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Management; Organizational goals; Knowledge-intensive organizations; Communication; Consultancy; Control; Commitment.; Styrning; Organisatoriska mål; Kunskapsintensiva organisationer; Kommunikation; Konsultbolag; Styrbarhet; Engagemang.;

  Sammanfattning : Bakgrund Distansstyrning anses som den moderna organisationens sätt att styra sina anställda mot att uppnå vad som är bäst för organisationen. De styr primärt sina anställda genom att fastställa organisatoriska mål för att vägleda de anställda i rätt riktning. LÄS MER

 3. 3. Styrning i vägprojekt: Med fokus på förutsättningar och risker : En kvalitativ flerfallsstudie inom Trafikverket

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Julia Johnsson; Anna Olin; [2020]
  Nyckelord :Project; construction project; infrastructure project; project management; the iron triangle; risks; risk management; project characteristics; project conditions; optimism bias; Projekt; anläggningsprojekt; infrastrukturprojekt; projektstyrning; styrtriangel; projektförutsättningar; risker; riskhantering.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Projekt präglas vanligtvis av en otillräcklig måluppfyllelse, exempelvis gällande tid, kostnad och kvalitet. Detta går även att finna vid anläggnings- och infrastrukturprojekt, vilka dessutom är betydande för samhällets möjligheter för kommunikation och transport. LÄS MER

 4. 4. Intern kommunikation av produktionsmål genom daglig visuell styrning : En fallstudie om acceptans och förståelse på operativ nivå i ett gruvföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofie Karlsson; Melinda Wixner; [2020]
  Nyckelord :Daily visual control; huddle; communication; production targets; understanding; acceptance.; Daglig visuell styrning; pulsmöte; kommunikation; produktionsmål; förståelse; acceptans.;

  Sammanfattning : Det finns många tidigare studier om hur kommunikation sker mellan strategisk och taktisk nivå samt problematiken med kommunikationen. Många studier visar att informationsspridning påverkar om en organisations mål kan uppnås och att acceptans och förståelse för informationen är viktigt för att det ska vara möjligt, däremot kan det skilja sig i olika typer av arbetsgrupper. LÄS MER

 5. 5. Uppföljning utan återkopplingganisationsnivåer i äldreomsorgen - En studie kring digitala verktygs betydelse för kommunikation mellan organisationsnivåer i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Lisa Lövström; [2019-10-07]
  Nyckelord :digitalisering; verksamhetsutveckling; organisering; kommunikation; uppföljning;

  Sammanfattning : Syftet är att identifiera digitala verktyg som implementeras inom vårdorganisationer, samt att kritiskt analysera dessas betydelse för att understödja kommunikation mellan funktioner och nivåer i vardags- och utvecklingsarbetet.Den teoretiska referensramen har innefattat teorin Relational coordination samt det teo-retiska begreppet Alignment. LÄS MER