Sökning: "kommunikation med leverantör"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden kommunikation med leverantör.

 1. 1. Kommunikation från leverantör till kund kring engineer-to-order-artiklar. : En flerfallsstudie av faktorer som påverkar kundens upplevelse av kommunikation från leverantör.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Annika Cederfeldt; [2019]
  Nyckelord :Engineer to order; kommunikation; kundorderspecifik information;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att bidra till en förståelse för hur kommunikationen av kundorderspecifik information sker internt hos leverantör samt vilka faktorer påverkar kunden gällande kommunikation från leverantör.   För att uppfylla syftet med studien har följande problemfrågor utarbetats: 1. LÄS MER

 2. 2. Samarbeten vid outsourcing av logistiska funktioner : En kvalitativ intervjustudie av samarbeten inom svenska företag som outsourcar sin distribution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jonna Greijer; Frida Sillrén; [2019]
  Nyckelord :outsourcing; partnerships; relationships; cooperation; distribution; production; logistics functions; transport; warehousing; outsourcing; partnerskap; relationer; samarbete; distribution; produktion; logistiska funktioner; transporter; lagerhållning;

  Sammanfattning : Inom företag sker en mängd olika logistiska aktiviteter. Det kan bland annat handla om inköp av råmaterial, produktion, materialhantering, lagerhållning eller distribution av varor till slutkund. Producerande företag måste ta ställning till flera olika alternativa logistiklösningar för att genomföra dessa aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Bygg-specifik logistik : icke värdeskapande aktiviteters påverkan på produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Heintz; Maja Kardell; [2018]
  Nyckelord :Bygglogistik; värdeskapande; byggarbetsplats; logistik; slöserier; materialhantering; lager;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ rapport där intervjuer och observationer genomförts på projektet Simonsland i Borås. Det är ett partneringsprojekt vilket innebär att beställare, entreprenör och underentreprenörer arbetar i samverkan. LÄS MER

 4. 4. En bransch i förändring - En kvalitativ studie om värdeskapande inom tidningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Leidvik; William Redén; [2018]
  Nyckelord :Service dominant logic; Samskapande av värde; Tidningsbranschen; Relation; Kommunikation; Kunskap;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur värdeskapande sker mellan leverantör och konsument i tidningsbranschen ur ett service dominant logic-perspektiv. Forskning visar att tidningsbranschen genomgår ett skifte mot ett allt större fokus på tjänsten i sin helhet istället för på den fysiska produkten. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar för samarbete i agila distribuerade systemutvecklingsprojekt : En studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Dyrman; [2018]
  Nyckelord :utmaningar; systemutveckling; distribuerad; agil;

  Sammanfattning : Det finns ett behov av att kunna arbeta distribuerat eftersom det är kostsamt och tidsödande att resa till varandra, det är drivkraften som ligger till grund för framtagandet av de digitala verktyg för kommunikation och utveckling som finns tillgängliga för distribuerade systemutvecklingsprojekt idag. Samarbete kan anses vara en kritisk framgångsfaktor i projekt som gäller distribuerad systemutveckling. LÄS MER