Sökning: "kommunikation och bemötande i äldreomsorgen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kommunikation och bemötande i äldreomsorgen.

 1. 1. Munvård till äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johan Andersson; Louise Guthreau; [2017]
  Nyckelord :Munvård; äldre; vårdpersonal; erfarenheter; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier har visat att i den dagliga omvårdnaden av äldre hjälpberoende personer är munvården ofta försummad. Vårdpersonal utför det mesta av munvården inom äldreomsorgen, men sjuksköterskor har det yttersta ansvaret för omvårdnad inom hälso- och sjukvården och har därmed en viktig roll i att de äldre vårdtagarnas behov av munvård tillgodoses. LÄS MER

 2. 2. Den kommunikativa måltiden : Om måltidssamarbete inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Katarina Blomstrand; Linnéa Ehrengren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Äldres nutritionsstatus försämras ofta efter flytt till omvårdnadsboende vilket bl.a. kan bero på problem med mathantering och policy. Måltidsmiljö och vårdpersonalens bemötande påverkar de äldres matintag. LÄS MER

 3. 3. Att lyfta på locket : En granskning av omsorgskvalitet inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Katarina Källberg; Susanna Kärfstedt; [2014]
  Nyckelord :social care; qality of care; approach; communication; staff continuity; social omsorg; omsorgskvalitet; bemötande; kommunikation; personalkontinuitet;

  Sammanfattning : Brister i äldreomsorgen och vanvård av omsorgstagare är idag ett hett ämne som dagligen diskuteras i samhället. Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur arbetsledning och omsorgsgivare upplever användandet av de verktyg och riktlinjer äldreomsorgsorganisationen har att följa inom äldreomsorgsorganisationen, för att möjliggöra omsorgskvalitet för omsorgstagare. LÄS MER

 4. 4. Från ord till verklighet : Medarbetares meningsskapande utifrån och kommunikation om styrdokument

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Anette Schultzberg; Sara Simonsson; [2013]
  Nyckelord :Encounter; Communication; Sensemaking; Steering document; Bemötande; Kommunikation; Sensemaking; Styrdokument;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker implementeringen av styrdokument i organisationer utifrån ett meningsskapande perspektiv. Styrdokument ses som en viktig del i organisationers arbete men tidigare forskning visar att det finns skäl att ifrågasätta hur väl de fungerar i praktiken. LÄS MER

 5. 5. "Inflytande? Sådana fina ord kan jag inte" : hur personal inom äldreomsorgen uppleversitt inflytande utifrån aspekterna kommunikation, kunskapsproduktion och giltighetsanspråk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Veronika Vegsö; [2003]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Rekryteringsproblemen inom vård- och omsorgssektorn är idag stora. Från olika håll hörs röster för att ett ökat personalinflytandet skulle kunna bidra till att förbättra rekryteringen och medverka till förbättrade villkor för personalen. LÄS MER