Sökning: "kommunikation och bemötande inom vården"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden kommunikation och bemötande inom vården.

 1. 1. När kurativ behandling inte är möjligt - en kvalitativ intervjustudie om hur patienter med obotlig övre gastrointestinal cancer upplever bästa understödjande behandling (BSC)

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Ekström; Sophia Alektoridis; [2024-01-25]
  Nyckelord :palliativ vård; best supportive care; information; kommunikation; symtomhantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler patienter idag är i behov av palliativ vård. Patienter med obotlig övre gastrointestinal (ÖGI) cancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuds i dag vårdformen bästa understödjande behandling (BSC). BSC är en palliativ behandling utan livsförlängande åtgärder och som även ges på symtombasis. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter vid omvårdnad av patienter med självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Agnes Ekman; Andreas Nyqvist Stefani; [2024]
  Nyckelord :Self-injurious behaviour; Nursing; Nursing care; Therapeutic relationship; Attitudes; Nurses attitudes; Stigmatization; Communication; ​​Självskadebeteende; Omvårdnad; Vårdrelation; Attityder; Sjuksköterskors attityder; Stigmatisering; Kommunikation​;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende kopplas ofta ihop med psykiatriska tillstånd så som depression och ångestsyndrom och en vanlig uppfattning är att syftet med beteendet är suicidalt. Självskada används ofta som en strategi för att reglera negativa känslor. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av bemötandet på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alva Mjöbäck; Tuva Olsson; [2024]
  Nyckelord :Communication; information; participation; emergency department; patient experience; patients; Kommunikation; information; delaktighet; akutmottagning; patientupplevelse; bemötande; patienter;

  Sammanfattning : Introduktion: Sjukhusens akutmottagningar präglas av överbeläggning, hög arbetsbelastning och stress vilket ställer stora krav på sjuksköterskans kompetens. Majoriteten av de klagomål som lämnas efter kontakt med hälso- och sjukvården handlar om bristande kommunikation och delaktighet. LÄS MER

 4. 4. OMVÅRDNADSÅTGÄRDER SOM BIDRAR TILL SMÄRTLINDRING PÅ AKUTMOTTAGNINGAR - En strukturerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Björklund; Elsa Lindeblom; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akutmottagning; Smärtlindring; Smärta; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste orsaken till att söka vård på akutmottagningar är smärta. Smärta är en subjektiv upplevelse och ett komplext fenomen som kräver behandling för att undvika patientlidande och andra negativa effekter. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn och ungdomar med smärta inom postoperativ vård : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Adam Vestin; Erik Storm; [2023]
  Nyckelord :Postoperative pain; nurse; experience; child; adolescent; Postoperativ smärta; sjuksköterskor; upplevelse; barn; ungdomar;

  Sammanfattning : Barn och ungdomar har rätt till en god hälso- och sjukvård som bygger på evidens. I rollen som anestesisjuksköterska innefattas det flera utmanande beslut för att behandla postoperativ smärta. Vården är komplext då det är flera aspekter som behöver tas i beaktning. LÄS MER