Sökning: "kommunikation och didaktiska åtgärder"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kommunikation och didaktiska åtgärder.

 1. 1. Radera inte språket : En systematisk litteraturstudie om problemlösning i det flerspråkiga lågstadieklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Wilma Olin; Andreas Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Matematik; flerspråkighet; problemlösning; kommunikation och didaktiska åtgärder;

  Sammanfattning : Den här systematiska litteraturstudien berör flerspråkiga lågstadieelever i matematik. Det finns en stor skillnad i elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenskas skolresultat. LÄS MER

 2. 2. Hinder, möjligheter och stödinsatser i matematikundervisningen : Några speciallärares och lärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tobias Wilén; [2021]
  Nyckelord :hinder; matematik; speciallärare; stödinsatser; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Ungefär 10 % av eleverna lämnar den svenska grundskolan utan godkända betyg i matematik. Av den anledningen är det intressant att fördjupa kunskapen om hinder, möjligheter och åtgärder i matematikundervisningen. LÄS MER

 3. 3. "Det bränns i hjärnan" : om elevers upplevelser av att ha befunnit sig i matematiksvårigheter under sin grundskoletid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ylva Bengtsson; Ulrika Thideman; [2018]
  Nyckelord :elevperspektiv; matematiksvårigheter; matematiskt mindset; specialundervisning; upplevd självförmåga;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har vi genomfört fokusgruppssintervjuer med elever på gymnasieskolans introduktionsprogram (IM) som ännu inte nått kunskapskraven för matematik i år 9. Syftet med studien är att få en förståelse av hur elever kan uppleva situationen att befinna sig i matematiksvårigheter samt deras syn på grundskolans matematikundervisning. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för lärande som grund för didaktisk kvalitetsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ingela Fyreskär; [2015]
  Nyckelord :Didaktiskt kvalitetsarbete; Didaktisk utvärdering; Systematiskt kvalitetsarbete; Kvalitetsförbättring för lärande; Förbättring av förutsättningar för lärande; Utvärdering;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att försöka utveckla kursen Grafisk kommunikation 1 didaktiskt med hjälp av en utvärdering som grundar sig i vetenskaplig teori för lärande och hur eleverna i gruppen upplever hur dessa förutsättningar har påverkat dem. Jag ser ett sådant kvalitetsarbete som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. LÄS MER

 5. 5. Dyslexi ur en pedagogisk didaktisk dimension

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Christina Björkenvall Starrost; Gunnar Lindblom; [2008]
  Nyckelord :Dyslexi; Högskolepedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Föreliggande uppsats avser att undersöka hur nio lärarstuderande med dokumenterad dyslexi - vid Göteborgs universitet - upplever sitt lärande ur en pedagogisk didaktisk dimension. Mot bakgrund av detta kommer vi i den avslutande analysdelen och slutdiskussionen, ur ett vuxenpedagogiskt perspektiv, med utgångspunkt i pedagogiska didaktiska modeller ge förslag till åtgärder för en mer tillgänglig undervisning, samt vidare forskning. LÄS MER