Sökning: "kommunikation och socialt stöd."

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade orden kommunikation och socialt stöd..

 1. 1. Förlossningsbarnmorskors psykosociala arbetsmiljö under Covid-19 - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Malin Svanberg; [2021-08-20]
  Nyckelord :Barnmorska; Covid-19; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för anställdas hälsa och påverkas bland annat avbalansen mellan krav och kontroll samt av känslan av meningsfullt och hanterbart arbete.I Arbetsmiljölagen (1977:1160) och författningssamlingarna 2001:1 samt 2015:4 reglerasarbetsgivarens förpliktelser om att främja en god arbetsmiljö och förebygga psykisk ochfysisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom barncancervården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felicia Fahlander; Sofia Niklasson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Barncancer; föräldrar; sjuksköterskor; kommunikation och socialt stöd.;

  Sammanfattning : När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen, föräldrarna hamnar ofta i en kris dåbarnets överlevnad plötsligt hotas. En cancerbehandling behöver inledas, vilken vanligtvis ärintensiv och krävande för både barn och föräldrar. Behandlingstiden varierar beroende påbarnets diagnos men kräver mycket tid på sjukhus. LÄS MER

 3. 3. En strukturerad litteraturstudie om hälsofrämjande faktorer för ökat välbefinnande hos anställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Li Ekeflo; [2021]
  Nyckelord :Work environment; Health; Health-promoting work; Health-promoting factors; Holistic perspective; Health factors.; Arbetsmiljö; Hälsa; Hälsofrämjande arbete; Hälsofrämjande faktorer; Helhetsperspektiv; Friskfaktorer.;

  Sammanfattning : Introduktion Att arbeta med hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen är viktigt för att värna om en välmående folkhälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019). Då stress används som indikator för att mäta folkhälsan och många i dagens samhälle sjukskrivs på grund av arbetsrelaterad stress så är det av folkhälsovetenskaplig relevans att undersöka hållbara lösningar för en jämlik hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2020; Försäkringskassan, 2016). LÄS MER

 4. 4. Tjejers upplevelser av skolrelaterad stress i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ellen Svedjeland; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt    Skolrelaterad stress har ökat markant de senaste decennierna och framför allt hos gruppen tjejer. Höga krav och hög arbetsbelastning i skolan har uppmärksammats som bidragande orsaker till elevernas ökade stressnivåer. LÄS MER

 5. 5. Villkor för kommunikation under covid-19 : En sociologisk studie om chefer och ledares villkor för kommunikation under covid-19

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johan Nielsen; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; pandemi; kommunikation; chef; ledare;

  Sammanfattning : Covid-19 påskyndade den digitala utvecklingen, något som tog med sig utmaningar i arbetslivet där kvalitet på kommunikation fick ett större behov (Connley, Hess, och Liu, 2020). Chefer och ledare inom organisationer fick en instrumental roll i utvecklingen, där kommunikationen blev viktigare och svårare (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). LÄS MER