Sökning: "kommunikation påverkas av genus"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden kommunikation påverkas av genus.

 1. 1. ”Hon fick ju ett bättre liv sen” : En kvalitativ studie om hur tolv elever i årskurs F-3 resonerar om den normbrytande versionen av sagan om Askungen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Lindell; [2021]
  Nyckelord :gender; critical literacy; didactic potential; children’s literature; student’s perceptions; norm-breaking; genus; critical literacy; didaktisk potential; barnlitteratur; elevers resonemang; normbrytande;

  Sammanfattning : Skolan har i uppdrag att aktivt arbeta med frågor som rör kön, jämställdhet, rättigheter och möjligheter. Vidare ska skolan ge elever verktyg till att kritiskt kunna granska könsmönster samt ge elever en förståelse för hur dessa könsmönster kan begränsa människors livsvillkor (Skolverket, 2019). LÄS MER

 2. 2. Soldat eller kvinnlig soldat?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Frida Hultsten; Amanda Rondin; [2021]
  Nyckelord :genus; Försvarsmakten; intrycksstyrning; symbolisk interaktionism; kön; organisation; strategisk kommunikation; könsneutralitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka kvinnors upplevelse inom organisationen Försvarsmakten som aktivt arbetar med en förändring för jämställdhet såväl internt som externt. Studien avser därför skapa kunskap om identitetsskapande för kvinnor i en mansdominerad kontext och hur den symboliska interaktionen påverkar processen. LÄS MER

 3. 3. Soldat eller kvinnlig soldat?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Amanda Rondin; Frida Hultsten; [2021]
  Nyckelord :genus; Försvarsmakten; intrycksstyrning; symbolisk interaktionism; kön; organisation; strategisk kommunikation; könsneutralitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka kvinnors upplevelse inom organisationen Försvarsmakten som aktivt arbetar med en förändring för jämställdhet såväl internt som externt. Studien avser därför skapa kunskap om identitetsskapande för kvinnor i en mansdominerad kontext och hur den symboliska interaktionen påverkar processen. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av sin sexuella hälsa upp till sju år efter förlossning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Almestål; Jennifer Johansson; [2021]
  Nyckelord :Adjustments to motherhood; after childbirth; communication; physical changes; sexual health; Anpassning till moderskap; efter förlossning; fysiska förändringar; kommunikation; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera faktorer påverkar sexuell hälsa bl a biologiska och fysiologiska faktorer samt genus. Genus i sin tur påverkas av samhällets värderingar som i sin tur styrs av dess historia, politik, kulturella värderingar, ekonomiska förutsättningar mm. LÄS MER

 5. 5. Barn resonerar kring genus : En kvalitativ studie om barns tankar kring genus utifrån en normbrytande barnbok

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Sundkvist; Melina Friberg; [2019]
  Nyckelord :Genus; könsnormer; könsstereotyper; fokusgruppintervjuer; boksamtal; grundskolans tidiga år;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra barns tankar kring genus och om de uppfattar de traditionella könsrollerna som finns i dagens samhälle. Detta undersöks genom frågeställningen: Hur uppfattar barnen i studien könsnormer? Vi undersöker även om barnen påverkas av de andra medverkandes åsikter genom frågeställningarna: Påverkas barnen i studien av andras åsikter kring könsnormer? Visar empirin några skillnader mellan intervjugrupperna utifrån könen på deltagarna? Studien baseras på en kvalitativ metod där vi genomfört fokusgruppintervjuer i form av boksamtal utifrån en normkritisk barnbok. LÄS MER