Sökning: "kommunikation sjuksköterskor handledning student"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kommunikation sjuksköterskor handledning student.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattning av att handleda studenter i evidensbaserat förhållningssätt inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Evidence-based practice; nursing; preceptorship; municipal health care; Phenomenography; Evidensbaserat förhållningssätt; sjuksköterska; handledning; kommunal hälso- och sjukvård; fenomenografi;

  Sammanfattning : Evidensbaserat förhållningssätt har varit högt prioriterat i svensk sjuksköterskeutbildning de senaste decennierna. Trots det är det endast en låg andel av nyutexaminerade sjuksköterskor som uppger att de använder forskning i sin vardag. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser under klinisk handledning av sjuksköterskestudenter : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lars Sundström; Märit Rosten; [2014]
  Nyckelord :Erfarenhet; upplevelse; klinisk handledning; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva den kliniskt handledande sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser under verksamhetsförlagd utbildning. Det för att fånga positiva och negativa faktorer som eventuellt påverkar handledarrollen. Handledning är en vanligt förekommande undervisningsmetod som används inom många professioner. LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsförlagd utbildning på nya vilkor : Sjuksköterskors erfarenheter av handledning i en studentsal

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Åsa-Maria Birgersson; Christina Sundman; [2012]
  Nyckelord :clinical placement; experience; nurse; precepting; erfarenhet; handledning; sjuksköterska; studentsal;

  Sammanfattning : Bakgrund Handledning av sjuksköterskestudenter finns väl beskriven i litteraturen men erfarenheter av att handleda i kontexten studentsal har endast i ringa omfattning fokuserats i tidigare studier. Syftet med denna studie var att beskriva handledning i studentsal utifrån handledande sjuksköterskors erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. VAD ÄR HANDLEDNING FÖR DIG?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Malin Eneke; Emilie Hallén; [2010]
  Nyckelord :Phenomenography; perception; precepting; nurse; student;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors uppfattningar av handledning av sjuksköterskestudenter. Frågeställningarna som författarna ville få besvarade var: vad handledning innebar för sjuksköterskan och vad hon ansåg påverka handledningen. Metoden som författarna valde att använda var en fenomenografisk ansats. LÄS MER