Sökning: "kommunikationens betydelse bemötande"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden kommunikationens betydelse bemötande.

 1. 1. Traumapatienters upplevelse av bemötande och omhändertagande på akutmottagningen : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Moqvist; Anna Wahlbeck; [2021]
  Nyckelord :Communication; Emergency Service; Hospital; Patient Satisfaction; Traumatology; Akutmottagning; Kommunikation; Traumatologi; Patienttillfredställelse;

  Sammanfattning : Trauma är den vanligaste dödsorsaken bland unga människor i Sverige. Omhändertagandet vid trauma präglas av effektivitet och tiden är dyrbar för att snabbt identifiera patientens skador och behov av fortsatta medicinska- och omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. "Så hon var ju duktig på det sättet att hon kunde ju se, hon såg ju mig" : En kvalitativ studie med fokus på bemötande i sorg

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Shelear Eliassi; Amanda Henrysson; [2021]
  Nyckelord :Bemötande; sorg; kurator; stödsökande; berättelser;

  Sammanfattning : Kuratorer kommer i kontakt med personer i sorg där det bemötande som ges är av betydelse för stödsökandes fortsatta bearbetning och välmående. Utifrån det vill vi få ökad kunskap kring bemötande i sorg och hur stödsökande berättar om bemötandet från kuratorer. LÄS MER

 3. 3. Det handlar om att släcka småbränder : Sjuksköterskans erfarenheter av att använda omvårdnadsåtgärder för att minska tvångsåtgärder inom den rättspsykiatriska vården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lina Welin; Ellen Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Det vårdande systemet; omvårdnadsåtgärder; psykiatrisk tvångsvård; psykiatrisk vård; sjuksköterskans erfarenheter.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Inom den rättspsykiatriska vården förekommer tvångsåtgärder, som av sin natur anses problematiska och kan leda till lidande för både patienten och vårdpersonal. Det är därav av viktigt att diskutera och reflektera över hur, när och varför tvångsåtgärder används för att minska antalet tvångsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. "Vi är här för att hjälpa er i alla steg" : Föräldrarnas delaktighet i vården av sitt prematurfödda barn - Barnsjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenna Lundgren; Sofia Bergman; [2020]
  Nyckelord :accountable nurse; co-productive care; neonatal care; family centered care; parental participation; familjecentrerad vård; föräldramedverkan; neonatalvård; patientansvarig sjuksköterska; samskapande omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnet som föds prematurt genomgår en stor omställning från livet i magen till livet utanför, och behöver anpassad omvårdnad.  Det prematura barnets familj hamnar i en omvälvande situation som kan kännas ovan och skrämmande. LÄS MER

 5. 5. Transkulturell omvårdnad i Sverige : En litteraturstudie om vårdpersonals upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Linnea Hopf; Johannes Salonen; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Svensk sjukvård; Transkulturell omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har blivit ett allt mer mångkulturellt land vilket ställer krav på vården och vårdpersonalen. Grupper som utgör etniska eller kulturella minoriteter har visats ha sämre hälsa och det finns stora skillnader i tillgång till och kvalitet på sjukvården till dessa grupper. LÄS MER