Sökning: "kommunikationens sociala betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kommunikationens sociala betydelse.

 1. 1. Jämförelse av språkutvecklande arbete och elevers språkbad mellan mångkulturell skola och homogent svensk skola - och dess påverkan på de undervisande pedagogerna.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Stjernfeldt; [2017]
  Nyckelord :flerstämmighet; inställning; jämförelser; ledarledd fritid; resurser; språkbad; språkutveckling; stöttning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med arbetet var att utifrån pedagogers perspektiv undersöka hur elevunderlag påverkar i vilken grad språkutvecklande arbete sker på två, utifrån sett, helt skilda skolor. Men också för att identifiera eventuella skillnader och kritiska aspekter i dessa elevers skolsituation samt under deras fritid och hur detta sedan påverkar de undervisande pedagogerna. LÄS MER

 2. 2. "Vilse i friheten" : Kommunikationens betydelse i en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Hermansson; Sanna Jensen; [2017]
  Nyckelord :Kommunikation; Organisationsförändring; Organisationskultur; Osäkerhet;

  Sammanfattning : I vår samtid sker förändringar mer frekvent än någonsin och vissa menar att ett företags överlevnad beror på hur pass flexibla de lyckas vara och bemöta dessa ständigt fluktuerande krav från omvärlden. Idag lyckas enbart en tredjedel av företag med sina förändringsarbeten. LÄS MER

 3. 3. Det kommunikativa ledarskapet : En litteraturstudie om betydelsen av ledarens kommunikativa förmåga

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Haglund; Regina Bergman; [2017]
  Nyckelord :Leadership; communication; Ledarskap; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ledarskap utövas genom kommunikation och yrkesrollen som ledare blir aldrig statisk utan präglas av ständiga förändringar. Idag ställs högre krav på ledare när det gäller konsten att kommunicera komplexa fenomen och kommunikationen i ledarskapet har fått en allt mer central roll. LÄS MER

 4. 4. Att delta - efter vilka förutsättningar? En studie av några pedagogers och elevassistenters tolkning av läroplanens begrepp delta i realtion till elevernas sårbarhet i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Delta; Gymnasiesärskolan; Kravnivå; Individuella programmet; Sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Karlsson, Anna (2016). Att delta – efter vilka förutsättningar? En studie av några pedagogers och elevassistenters tolkning av läroplanens begrepp delta i relation till elevernas sårbarhet i gymnasiesärskolan. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av att möta närstående till personer som vårdas palliativt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Angela Bjarnesten; Karin Gambetta; [2016]
  Nyckelord :Next of kin; End of life care; Nurse experiences; Meetings; Relationships; Närstående; Palliativ vård; Sjuksköterskans erfarenheter; Möten; Relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor behöver möta närstående till personer som vårdas palliativt. Sjuksköterskan kan skapa meningsfulla relationer med närstående och använda denne som en resurs för patienten. Närståendestöd är en av hörnstenarna inom den palliativa vården. LÄS MER