Sökning: "kommunikationens sociala betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kommunikationens sociala betydelse.

 1. 1. Jämförelse av språkutvecklande arbete och elevers språkbad mellan mångkulturell skola och homogent svensk skola - och dess påverkan på de undervisande pedagogerna.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Stjernfeldt; [2017]
  Nyckelord :flerstämmighet; inställning; jämförelser; ledarledd fritid; resurser; språkbad; språkutveckling; stöttning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med arbetet var att utifrån pedagogers perspektiv undersöka hur elevunderlag påverkar i vilken grad språkutvecklande arbete sker på två, utifrån sett, helt skilda skolor. Men också för att identifiera eventuella skillnader och kritiska aspekter i dessa elevers skolsituation samt under deras fritid och hur detta sedan påverkar de undervisande pedagogerna. LÄS MER

 2. 2. Att delta - efter vilka förutsättningar? En studie av några pedagogers och elevassistenters tolkning av läroplanens begrepp delta i realtion till elevernas sårbarhet i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Delta; Gymnasiesärskolan; Kravnivå; Individuella programmet; Sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Karlsson, Anna (2016). Att delta – efter vilka förutsättningar? En studie av några pedagogers och elevassistenters tolkning av läroplanens begrepp delta i relation till elevernas sårbarhet i gymnasiesärskolan. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av att möta närstående till personer som vårdas palliativt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Angela Bjarnesten; Karin Gambetta; [2016]
  Nyckelord :Next of kin; End of life care; Nurse experiences; Meetings; Relationships; Närstående; Palliativ vård; Sjuksköterskans erfarenheter; Möten; Relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor behöver möta närstående till personer som vårdas palliativt. Sjuksköterskan kan skapa meningsfulla relationer med närstående och använda denne som en resurs för patienten. Närståendestöd är en av hörnstenarna inom den palliativa vården. LÄS MER

 4. 4. "Torka aldrig tårar utan handskar" : bemötande av personer med HIV och AIDS

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Carlswärd; Sofie Mehlin; [2013]
  Nyckelord :HIV AIDS; Vårdpersonal; Bemötande; Omvårdnad; Kunskap; PWHA;

  Sammanfattning : BakgrundHumant Immunbristvirus (HIV) är en obotlig virussjukdom. Viruset försvagar och bryter ner kroppens immunförsvar. Obehandlat leder sjukdomen till Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), då immunförsvaret är helt nedbrutet. LÄS MER

 5. 5. Pedagogens livslånga lärande : Handledningens möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Eva Gunnarsson Nelson; [2010]
  Nyckelord :handledning; reflektion; lärande; relationer; att utvecklas i möte med andra; vidga sina perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning Om särskild hänsyn ska tas till varje elevs förutsättningar, behov och kunskapsnivå som det står i Lpf 94, behöver skolan öka lärares möjligheter att tillmötesgå olika behov genom att erbjuda pedagoger utvecklingsmöjligheter. Handledning skulle kunna, enligt tidigare forskning av Elisabeth Cederwald (2006) och Johan Näslund (2004), utgöra ett utvecklingsredskap genom att låta lärare ta del av varandras erfarenheter och på så sätt utöka sin gemensamma kollegiala kompetens och sin egen professionella kompetens. LÄS MER