Sökning: "kommunikationsstörningar"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet kommunikationsstörningar.

 1. 1. Har du förstått vad jag säger? : En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jessica Kok; Alva Mattsson; Lina Rönnqvist; [2022]
  Nyckelord :Kommunikation; distansarbete; kommunikationsmedium; samarbete; kommunikationsstörningar;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: - Hur har en omställning till hybrid- och distansarbete påverkat en organisations interna kommunikation?  - Vilken påverkan har val av kommunikationsmedium på den interna kommunikationen under distansarbete?   Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en övergång till hybrid- och distansarbete påverkar samarbete och intern kommunikation i organisationer. Syftet är också att belysa val av kommunikationsmedium, vilka hinder och störningar som kan uppstå samt vilka utmaningar som är förknippade med distansarbete. LÄS MER

 2. 2. Öppna frågor i interaktion mellan undersköterskor och personer med kommunikationsstörning på särskilda boenden för äldre

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Lidskog; Miriam Grundström; [2021-02-03]
  Nyckelord :Neurogena kommunikationsstörningar; särskilda boenden för äldre; öppna frågor; personcentrerad vård; Conversation Analysis; Neurogenic communication disorders; long-term residential care; open-ended questions; person-centered care; Conversation Analysis;

  Sammanfattning : Att som vårdgivare ställa öppna frågor har beskrivits som ett sätt att främja patientens delaktighet vilket är grundläggande för person-cen-trerad vård. Samtidigt visar forskning att öppna frågor kan vara problematiska i samtal med personer med kommunikationsstörning. LÄS MER

 3. 3. Konflikthantering och kommunikation inom hälso- och sjukvården : Hur medarbetare uppfattar konflikthanteringen och kommunikationen i det dagliga arbetet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Liin Adilsdotter; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka medarbetarnas upplevelser av hur kommunikation och konflikthanteringen av arbetsrelaterade konflikter sköts på den egna avdelningen. Detta görs genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Att leda och arbeta i ett företag på distans med hjälp av IKT - möjligheter och utmaningar i det dagliga arbetet : En undersökning av ledares och medarbetares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Nora Nyholm; Elin Viström; [2020]
  Nyckelord :arbetsklimat; distansarbete; distansledarskap; kommunikation; organisationskultur;

  Sammanfattning : Dagens digitaliserade arbetsliv ger företag möjlighet att arbeta på distans. Detta ställer i sin tur nya krav på ledare att kunna handskas med utmaningar kopplade till arbetsklimatet i distansarbetande företag. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationsstörningar & bristande informationkvalité mellan avdelningar : En kvalitativ fallstudie om kommunikationsprocessen gentemot IT-verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Don Liethof; Jonathan Rehnqvist; [2020]
  Nyckelord :Information; communication; communication between departments; internal communication; information management; IT- tools; organization; communication interference; information quality; information redundancy; Information; kommunikation; kommunikation mellan avdelningar; intern kommunikation; hantering av information; IT-verktyg; organisation; kommunikationsstörningar; informationskvalité; informationsöverflöd;

  Sammanfattning : Fungerande och effektiv kommunikation mellan avdelningar är kritiskt för samtliga verksamheter oberoende av bransch. När en avsändare överför information skall det tolkas utan missförstånd för att undvika onödiga fel i kommunikationsprocessen. LÄS MER