Sökning: "kommunikationsstrategier svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden kommunikationsstrategier svenska som andraspråk.

 1. 1. Grammatiska svårigheter hos andraspråksinlärare med finska som modersmål

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning; Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Mathias Altinisik; Joel Nicolausson; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; finska som modersmål; grammatiska fel; kontrastiv analys; interimspråk; processbarhetsteorin; transfer;

  Sammanfattning : Vi har uppmärksammat att andraspråkselever med finska som modersmål har svårt att tillämpa olika grammatiska fenomen som finns i det svenska språket. Detta har väckt vårt intresse för det aktuella temat och därför vill vi i denna uppsats fördjupa våra kunskaper samt undersöka orsakerna till specifika svårigheter som finska andraspråksinlärare tenderar att ha i det svenska språket. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av språkliga aspekter i elevtexter : En innehållsanalys av ett fokusgruppssamtal med fyra lärare i svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Linda Magnusson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie utgår ifrån fyra lärares bedömning av elevtexter i svenska som andraspråk. Syftet med studien är att undersöka hur likvärdigheten i bedömning och betygssättning påverkas av lärarens värdering av texterna utifrån aspekterna kommunikationsstrategier och språk och stil. LÄS MER

 3. 3. Språk, lärande och kommunikation i arbetsplatsförlagt lärande : En fenomenologisk studie av handledares och andraspråkselevers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Marie Josefsson; Mia André; [2017]
  Nyckelord :handledning; arbetsplatsförlagt lärande; andraspråkselever; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att skapa en bild av den potential för tillägnande av språk och kunskap som finns inom arbetsplatsförlagt lärande (apl) i vård och omsorg. Vi vill undersöka hur handledare och andraspråkselever upplever sina möjligheter att arbeta med språk och lärande inom ramen för apl samt identifiera de strategier handledare använder för att bidra till en utveckling av språket jäms med övrigt lärande. LÄS MER

 4. 4. Hur ser de svenska som andraspråkstexter ut som får A eller E i betyg? : En jämförande och kvantitativ textlingvistisk studie av nationella provtexter från grundskolan årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Katarina Jadinge; [2016]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; kvantitativ; textlingvistik; nationella prov; bedömning; årskurs 9; kön; texttyp; betyg;

  Sammanfattning : I det svenska skolväsendet finns två likvärdiga svenskämnen i form av dels svenska och dels svenska som andraspråk. I grundskolans sista årskurs måste samtliga elever delta i ett nationellt prov. LÄS MER

 5. 5. Kommunikativ kompetens : En studie om kommunikationsstrategier bland flerspråkiga gymnasielever i ett klassrumssammanhang

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Malwa Shinka Vikström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER