Sökning: "kommunikationssvårigheter inom vården"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden kommunikationssvårigheter inom vården.

 1. 1. Att vårda patienter med annat modersmål än ens egna – en litteraturstudie av sjuksköterskors och annan vårdpersonals erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Raihle Lagnecranz; [2020]
  Nyckelord :Hälsa- och sjukvårdspersonal; Språkbarriärer; Tolk; kommunikationsbarriärer;

  Sammanfattning : Migration har alltid funnits men har ökat mer och mer på senare tid vilket lett till ökade krav på anpassning av kommunikation i vården. Sjuksköterskans fyra huvudansvar såsom att främja hälsa, förebygga sjukdomar, återställa hälsa och lindra lidande kan försvåras och förhindras av eventuella språkbarriärer. LÄS MER

 2. 2. En studie med fokus på språkets betydelse i vården för utlandsfödda patienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nasrin Adam; Nadera Ghouse Dost; [2020]
  Nyckelord :patientperspektiv; utlandsfödda patienter; språk och kommunikation; sjuksköterska; delaktighet; trygghet; patientsäkerhet; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Senaste åren har invandringen ökat i Sverige, vilket har ökat mängden av patienter med invandrarbakgrund med kommunikationssvårigheter inom vården. Kommunikationssvårigheter uppstår ofta när vårdaren och patienten inte talar samma språk. LÄS MER

 3. 3. Sällskapsdjurs effekt på omvårdnad hos personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Lovisa Stenberg; Therese Persson; [2020]
  Nyckelord :Dementia; nursing; pets; literature review; Demens; litteraturöversikt; omvårdnad; sällskapsdjur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är ett samlingsbegrepp av olika sjukdomar som angriper hjärnan, i Sverige insjuknar det ca 25 000 personer per år i demenssjukdom. Det kan innebära svårigheter att vårda personer med demens på grund av bland annat kommunikationssvårigheter och aggression. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter av att möta suicidnära patienter inom somatiskt sjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Langberger Fröström; Alexandra Settervik; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Experiences; Encounter; Suicidal patient; Somatic Care; Non-psychiatric care; Sjuksköterska; Erfarenhet; Upplevelse; Möte; Suicidnära patient; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är idag den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. Den enskilt största risken att avlida i suicid är tidigare suicidförsök. Det är en frekvent förekommande anledning till akut vård, vilket innebär att sjuksköterskor utanför den psykiatriska vården möter dessa patienter. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser som uppkommer vid språkhinder mellan vårdpersonal och patient inom hälso och sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anders Hagberg; [2018]
  Nyckelord :kommunikation; omvårdnad; sjuksköterske-patientrelation; språkhinder; yrkesroll;

  Sammanfattning : Bakgrund Kommunikation är ett viktigt verktyg för att kunna ge god vård. Med en ökande del människor som talar ett annat språk så ställs vårdpersonalen inför svårigheter när detta utgör ett hinder. Att studera vilka konsekvenser som uppkommer i samband med språkhinder samt hur det påverkar vården är därför intressant. LÄS MER