Sökning: "kommunikationssvårigheter inom vården"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden kommunikationssvårigheter inom vården.

 1. 1. Bedöma vårdbehov vid telefonrådgivning inom primärvården : - Distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Andersson; Mitra Dusty; Jane Zöller; [2021]
  Nyckelord :district nurses; qualitative research; primary health care; telephone counseling; nursing assessmen; distriktssköterskor; kvalitativ forskning; primärvård; telefonrådgivning; vårdbehovsbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvården är ofta den första instansen patienter söker sig till inom sjukvården. Vården som ges ska vara lättillgänglig och bestämmas av patienternas vårdbehov. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av användning av tolk vid språkbarriärer inom slutenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nathalie Abed; Erika Dahl Hansen; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; erfarenheter; språkbarriärer; kommunikation; tolk;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Sjuksköterskor möter patienter som talar olika språk i sitt dagliga arbete.  Kommunikationen är en viktig del i sjuksköterskors arbete och är avgörande för att kunna skapa förståelse mellan sjuksköterskor och patienter. Tolk är det vanligaste hjälpmedlet att använda vid språkbarriärer. LÄS MER

 3. 3. Upplevda möjligheter och hinder att bedriva personcentrerad vård – en kvalitativ intervjustudie ur ett sjuksköterskeperspektiv inom kirurgisk akutsjukvård.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sophie Högberg; Åsa Wikander; [2021]
  Nyckelord :Person centered care; Acute; Acute ward; Nurse experience; Surgical; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Studier har visat att om vården sker utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, blev patientens upplevelse av vården mer positiv. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med annat modersmål än ens egna – en litteraturstudie av sjuksköterskors och annan vårdpersonals erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Raihle Lagnecranz; [2020]
  Nyckelord :Hälsa- och sjukvårdspersonal; Språkbarriärer; Tolk; kommunikationsbarriärer;

  Sammanfattning : Migration har alltid funnits men har ökat mer och mer på senare tid vilket lett till ökade krav på anpassning av kommunikation i vården. Sjuksköterskans fyra huvudansvar såsom att främja hälsa, förebygga sjukdomar, återställa hälsa och lindra lidande kan försvåras och förhindras av eventuella språkbarriärer. LÄS MER

 5. 5. En studie med fokus på språkets betydelse i vården för utlandsfödda patienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nasrin Adam; Nadera Ghouse Dost; [2020]
  Nyckelord :patientperspektiv; utlandsfödda patienter; språk och kommunikation; sjuksköterska; delaktighet; trygghet; patientsäkerhet; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Senaste åren har invandringen ökat i Sverige, vilket har ökat mängden av patienter med invandrarbakgrund med kommunikationssvårigheter inom vården. Kommunikationssvårigheter uppstår ofta när vårdaren och patienten inte talar samma språk. LÄS MER