Sökning: "kommunikationssvårigheter inom vården"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden kommunikationssvårigheter inom vården.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att möta suicidnära patienter inom somatiskt sjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Langberger Fröström; Alexandra Settervik; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Experiences; Encounter; Suicidal patient; Somatic Care; Non-psychiatric care; Sjuksköterska; Erfarenhet; Upplevelse; Möte; Suicidnära patient; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är idag den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. Den enskilt största risken att avlida i suicid är tidigare suicidförsök. Det är en frekvent förekommande anledning till akut vård, vilket innebär att sjuksköterskor utanför den psykiatriska vården möter dessa patienter. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser som uppkommer vid språkhinder mellan vårdpersonal och patient inom hälso och sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anders Hagberg; [2018]
  Nyckelord :kommunikation; omvårdnad; sjuksköterske-patientrelation; språkhinder; yrkesroll;

  Sammanfattning : Bakgrund Kommunikation är ett viktigt verktyg för att kunna ge god vård. Med en ökande del människor som talar ett annat språk så ställs vårdpersonalen inför svårigheter när detta utgör ett hinder. Att studera vilka konsekvenser som uppkommer i samband med språkhinder samt hur det påverkar vården är därför intressant. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationssvårigheter inom transkulturell omvårdnad – en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ifraax Hussein Elmi; Ida Palomaa; [2018]
  Nyckelord :Communication; Culture; Language; Transcultural care; Kommunikation; Kultur; Språk; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har blivit ett mångkulturellt land. Detta kan leda till svårigheter i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Dessa hinder kan leda till missförstånd och felbedömningar i vården. Syfte: Syftet var att beskriva transkulturell omvårdnad och kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demens i sjukhusmiljö : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Dinos Imisides; Isabelle Noland; [2018]
  Nyckelord :Dementia; Experiences; Hospital setting; Nurses; Demens; Sjukhusmiljö; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som drabbar hjärnan. Då människan uppnår allt högre ålder beräknas antalet personer med demenssjukdom öka, sjuksköterskor kommer att möta allt fler patienter med demens inom sjukhusvården. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta nära döden - en kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Jessen; Alice Talling; [2018]
  Nyckelord :Nurse; experience; palliative care; end of life care; Sjuksköterska; upplevelse; palliativvård; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnad är sjuksköterskans spetskompetens och innebär ett stort ansvar vid vård av patient i livets slutskede. Här ställs sjuksköterskan inför särskilda prövningar då patientens önskan och professionens etiska förhållningssätt inte alltid överensstämmer. LÄS MER