Sökning: "kommunikativ delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden kommunikativ delaktighet.

 1. 1. Samarbete i en algebra-inriktad matematikundervisning - Metoder som ökar samarbetes kvalitet ur lågstadielärares perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Karolina Esst; [2021-07-08]
  Nyckelord :Lågstadiet; matematik; samarbete; algebra; undervisningens struktur; positiv arbetsmiljö; praktisk undervisningsmiljö;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie ett examensarbete i slutet av grundskollärarprogrammet F-3. Studiens idé och struktur är inspirerad av en liknande forskning av Staples (2008). Studien handlar om metoder som lågstadielärare anser ökar kvaliteten på samarbete i en algebra-inriktad matematikundervisning. LÄS MER

 2. 2. “Prata med oss!” : Faktorer som påverkar kommunikationen i mötet med en person med afasi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Annelie Quartier; Frida Johnsson; [2021]
  Nyckelord :afasi; delaktighet; kommunikation; personcentrerad vård; sjuksköterska-patientrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: I mötet mellan sjuksköterskan och personer med afasi finns en ökad risk för bristfällig kommunikation och minskad förståelse mellan parterna. Sjuksköterskan har ett ansvar att förse personen som vårdas med tillräcklig och relevant information och behöver därför säkerställa en fungerande kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Hur barn med språkstörning upplever inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Sonefors; [2021]
  Nyckelord :Språkstörning; inkludering; barns perspektiv; delaktighet; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om barn diagnostiserade med språkstörning, utifrån deras upplevelser av att vara inkluderade i skolan. Studien utgår från en gemenskapsorienterad definition av inkludering, denna talar kring inkludering utifrån fem olika teman; ett system, gemenskap på olika nivåer, en demokratisk gemenskap, olikhet som tillgång, pedagogisk och social delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Fördjupad delaktighet i stadsplaneprocesser - En fallstudie av stadsbyggnadsprojektet Bunkeflostrand i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jesper Jönsson; Erik Svensson; [2020]
  Nyckelord :Medborgardeltagande; Deliberativ demokrati; Planprocess; Demokratiska Innovationer; Samråd; Public Participation; Deliberative democracy; Planning process; Democratic innovations; Public consultation;

  Sammanfattning : I Malmö stads översiktsplan fastslås en ambition om att i högre grad involvera medborgare i planeringen för att göra staden mer jämlik och socialt hållbar, samtidigt som planeringen kan bli mer effektiv när planer kan förankras genom att involvera medborgare i ett tidigt skede. Men för att involvera medborgare i planeringen, i ett tidigt stadie, krävs det att det görs ansatser som går utöver de lagliga krav som Plan- och Bygglagen ställer på planförfarandet om medborgerligt demokratiskt inflytande. LÄS MER

 5. 5. "Kan vi inte samverka med föräldrar så försvinner ju lite vår roll" : En kvalitativ studie om socialpedagogers erfarenheter av samarbete med föräldrar vid mobbningssituationer i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Malin Engelbrektsson; [2020]
  Nyckelord :Mobbning; skola; socialpedagogik; samarbete; föräldrar; bildning;

  Sammanfattning : Socialpedagogernas roll i skolan är ett relativt outforskat område, inte minst deras funktion i relation till situationer där mobbning förekommer. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur socialpedagoger i skolan samarbetar med föräldrar i mobbningssituationer och hur det kan förstås utifrån ett bildningsperspektiv. LÄS MER