Sökning: "kommunikativ interaktion."

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden kommunikativ interaktion..

 1. 1. En analys av läromedel för att upptäcka kommunikativ interaktion inom matematik i årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annie Stenfelt; [2019-03-11]
  Nyckelord :Lärobok; matematik; lärarhandledning; kommunikativ interaktion.;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att undersöka tre läromedel som består av en eller två läroböcker och tillhörande lärarhandledning, för att se hur stor del av läromedlen som berör den kommunikativa förmågan i förhållande till Skolverkets kursplan i matematik. Examensarbetet vill även analysera hur lärarhandledningen har en påverkan till hur kommunikativ interaktion inkluderas i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Medborgarledd utveckling av offentliga rum : En kvalitativ studie av medborgarledd stadsutveckling av offentliga rum

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Simon Tell; [2019]
  Nyckelord :Medborgarledd stadsutveckling; medborgarinitiativ; offentligt rum; offentlig plats; allmän plats; kommunikativ planering;

  Sammanfattning : Att kommuner uppmuntrar en medborgarledd utveckling av offentliga rum är en internationell trend som även syns i Sverige. Det kan finnas många anledningar till att kommunen väljer att uppmuntra den här typen av initiativ, ofta handlar det om platsmarknadsföring eller att stärka medborgarnas inflytande i sin stad. LÄS MER

 3. 3. Hur kommunikation främjas av lärare i undervisningen i engelska

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Alee Garo; Linda Norberg; [2019]
  Nyckelord :sociocultural perspective; interaction; second language learning; qualitative interviews; sociokulturellt perspektiv; interaktion; andraspråksinlärning; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : I det sociokulturella perspektivet som vi har utgått ifrån är synsättet på lärandet att det utvecklas i sociala sammanhang där kommunikation är en central del. Lärandet sker i samspel mellan individer där en genom stöttning och vägledning utvecklar nuvarande kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Delat ledarskap i den komplexa organisationen - En kvalitativ studie av delat ledarskap utifrån ett kommunikationsperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Annika Appelqvist; [2018]
  Nyckelord :delat ledarskap; komplexitetsteori; CCO; strategisk kommunikation; relationellt ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Shared leadership – A qualitative study of shared leadership from a communication perspective This study aims to examine shared leadership in a complex organization from a strategic communications perspective. Through a case study at Scania University Hospital, managers and co-workers’ opinions about shared leadership are studied in order to receive a better knowledge of shared leadership’s practical condition, execution and communication processes. LÄS MER

 5. 5. TAKK är alltid laddat : Lärare och klassassistenters erfarenheter av TAKK i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Karin Hellquist; [2018]
  Nyckelord :language; Alternative Augmentative Communication; Keyword Signing; compulsory school for learning disabilities; teacher; classassistent; communication; interaction; participation; learning; sociocultural perspective; communicative relationshiporiented perspective; språk; Alternativ Kompletterande Kommunikation; Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation; grundsärskola; lärare; klassassistenter; kommunikation; interaktion; delaktighet; lärande; sociokulturellt perspektiv; kommunikativa relationsinriktade perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva lärare och klassassistenters erfarenheter av TAKK som kommunikativt stöd för elever i grundsärskolan. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tre lärare och två klassassistenter, som i sin profession praktiserade TAKK i interaktion med eleverna. LÄS MER