Sökning: "kommunikativ interaktion."

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden kommunikativ interaktion..

 1. 1. Det matematiska samtalets betydelse för att stärka elevers matematiska förmåga : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Berntsson; Therese Brag; [2020]
  Nyckelord :kommunikativ matematikundervisning; taluppfattning; matematiskt samtal; representationer; resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : Ett teoretiskt perspektiv som haft stor betydelse för svensk skola och dess pedagogiska inriktning är Vygotskys sociokulturella teori, vilken betonar betydelsen av social interaktion i undervisningen (Säljö 2017). Trots detta har traditionellt sett matematikundervisningen i svenska klassrum utgått från läroböcker och enskilt arbete (Drath 2011). LÄS MER

 2. 2. Mellan teori och praktik : Mediering av kommunikation i undervisningen för kabinpersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Bekhta Allal; [2020]
  Nyckelord :Mediation; language; interaction; crew resource management; Mediering; språk; samspel; crew resource management;

  Sammanfattning : This study aims to understand the interaction within cabin crew members and study the teaching methods regarding communication to the cabin crew. For exploring this matter, interviews with two cabin crew instructors were conducted. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationsstrategien in Schülergesprächen : Zur Identifizierung, Einordnung und Bewertung von Kommunikationsstrategien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sophia-Kristin Galozy; [2020]
  Nyckelord :German as a foreign language; second language acquisition; communication strategies; oral interaction; communicative competence; strategic competence; conversation analysis; evaluation; Deutsch als Fremdsprache; Fremdsprachenerwerb; Kommunikationsstrategien; mündliche Interaktion; kommunikative Kompetenz; strategische Kompetenz; Gesprächsanalyse; Bewertung; Tyska som främmande språk; andraspråksinlärning; kommunikationsstrategier; muntlig interaktion; kommunikativ kompetens; strategisk kompetens; samtalsanalys; bedömning;

  Sammanfattning : For a long time, the research of communication strategies has played an important role in the study of second language acquisition. They are a criterion for the evaluation of the oral presentation and interaction in the Swedish curriculum of modern languages. LÄS MER

 4. 4. Matematikundervisning i en kommunikativ miljö : En systematisk litteraturstudie om förhållandet mellan en kommunikativ klassrumsmiljö och elevens matematiska lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Ivana Filipovic; Marta Krzyzanowska; [2020]
  Nyckelord :Språk; kommunikation; interaktion; matematik; matematikundervisning; grundskola; lärande; matematiskt språk och resonemang.;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie vars syfte är att problematisera förhållandet mellan en kommunikativ klassrumsmiljö och elevens matematiska lärande. I studien undersöks även hur vi, lärare kan forma undervisningen för att möjliggöra ett kommunikativt samspel i ämnet matematik där eleven får föra och följa matematiska resonemang i en kommunikativ klassrumsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Ängslan inför att tala : i engelskundervisningens kommunikativa värld

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Thérese Jonsson Berg; [2019]
  Nyckelord :talängslan communication apprehension ; språkängslan foreign language anxiety ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Engelskundervisningen i dagens grundskolor ska vara kommunikativ, det vill säga att kommunikation och interaktion ligger till grund för elevernas språkutveckling. En sådan undervisning kan vara extra utmanande för elever med ängslan inför att tala. LÄS MER