Sökning: "kommunikativa arenor"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kommunikativa arenor.

 1. 1. Hur individuell är du? Toalettklotter som identitetsproduktion

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marcus Enochsson; Sophie Mokvist; [2018]
  Nyckelord :Toalettklotter; identitet; kommunikation; textanalys; intertextualitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats, av Marcus Enochsson och Sophie Mokvist, är författad inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet under höstterminen 2017. Genom att presentera en kvalitativ textanalys av så kallat toalettklotter på Språk- och Litteraturcentrum vid Lunds universitet visar uppsatsen hur vi kan förhålla oss till denna form av kommunikation, och specifikt hur vi kan se det som identitetsproduktion. LÄS MER

 2. 2. Den strävsamma resan på längtans väg : En narrativ studie om unga vuxna som uppbär aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Jenny Wallentin; [2017]
  Nyckelord :disability; benefits; impairments; participation; agency; action of freedom; inequalities; aktivitetsersättning; funktionsnedsättning; delaktighet; LSS; agency; handlingsutrymme; ojämlikheter;

  Sammanfattning : I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är bärande principer om tillgänglighet i den fysiska, kommunikativa och informativa miljön i samhället grundläggande. Som en person med funktionsnedsättningar ska du ha samma möjlighet att vara delaktig i samhällets alla olika arenor. LÄS MER

 3. 3. Nyblivna lärares upplevelser avförutsättningar för deras yrkesutveckling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Sarling; Nadia Svensson; [2017]
  Nyckelord :kollegialt stöd; kommunikativa arenor; lärarutbildning; mentorskap; nyblivna lärare;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur lärare i grundskola uppfattar deras utvecklingsprocess under deras första tid i yrket, och vilka förutsättningar innan och under introduktionsperioden som upplevs viktiga för deras yrkesutveckling. Studien genomfördes både i Stockholm och på Åland och inkluderade nio deltagare. LÄS MER

 4. 4. Vi är tråkiga Kalmar : Fotbollssupportar som värdeskapare i medieekonomin

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Per Bjellert; [2010]
  Nyckelord :elitfotboll; sport; mediesport; medieekonomi; kommunikativa praktiker; identitet; livsstil; supporterskap; fandom; värdeskapande; konsumtionsbaserat supporterskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar fotbollssupportrarna i deras roll som konsumenter men framförallt som producenter – som värdeskapare. Syftet är att kartlägga och ana­ly­sera deras kommunikativa praktiker för att på så sätt ta reda på i vilken omfattning de producerar värde för sina fotbollsklubbar. LÄS MER

 5. 5. RÖSTER FRÅN STADENS GATOR. Att stödja medborgarinitiativ för hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Mia Börjesson; Ellen Edward; [2009]
  Nyckelord :demokrati; medborgarmakt; deltagande; medborgarinitiativ; hållbar stadsutveckling; hållbar stad; stadsplanering; samverkan; dialog; kommunikation; brukarinflytande; social hållbarhet; fysisk planering; byggd miljö; sustainability; urban planning; citizen; democracy;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur medborgarinitiativ för hållbar stadsutveckling kan tillvaratagas. Med litteratur- och fallstudie undersöks följande frågeställningar: Vilken roll kan medborgarnas initiativ ha för en hållbar stadsutveckling? Vilka problem möts dessa initiativ av? Hur kan förhållanden för medborgarinitiativen förbättras? Hur kan man med fackkompetens stödja medborgarinitiativen? Fallstudien utgörs av Möllevångsgruppen, ett boendeinitiativ i Malmö med målsättningen att bidra till ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. LÄS MER