Sökning: "kommunikativa funktionsnedsättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden kommunikativa funktionsnedsättningar.

 1. 1. FJÄRRKOMMUNIKATION FÖR PERSONER MED KOMMUNIKATIVA OCH KOGNITIVA SVÅRIGHETER- En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Caroline Landen; Linn Lecander; [2018-05-07]
  Nyckelord :Augmentative and alternative communication; Internet; Social media; Telecomunication; Cognitive impairment;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter har begränsningar i att kunna uttrycka sina behov och tankar till sig omgivning, svårt att förstå vad som sägs samt läs- och skrivsvårigheter. Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) innefattar hjälpmedel och strategier som kan kompensera eller komplettera ett bristfälligt språk eller tal. LÄS MER

 2. 2. Hur kan röntgensjuksköterskan kommunicera med demenssjuka patienter – strategier och påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Karlsson; Fawzie Kobrosli; [2017-05-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Befolkningen i vår värld ökar i ålder vilket medför flertalet sjukdomar. I dessa sjukdomar finns demenssjukdomen vilken drabbar hjärnan och ger kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. LÄS MER

 3. 3. Hur kan jag förstå? Praxisnära studie om SPSM:s studiepaket-NPF och dess användbarhet i skolans vardagsarbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfte: Studien avser att undersöka hur Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF (2016) kan leda till ökad kunskap och förståelse hos personalen i mötet med elever som inte passar in i skolans mall. Detta gjordes genom frågeställningarna; Hur beskriver pedagogerna att formen, kollegial handledning utifrån SPSM:s studiepaket-NPF, ledda av en specialpedagog, lett till ökad kompetens och förståelse för olika behov runt NPF och liknande svårigheter? Hur beskriver pedagogerna att innehållet i studiepaketet påverkat eller kommer att påverka bemötande och förhållningssätt? Om studiepaketet lett till ökade kunskaper och förståelse, hur beskriver pedagogerna att det visar sig i undervisning och i vardagsarbetet med eleverna? Om inte studiepaketet lett till ökade kunskaper och förståelse, vad behöver pedagogerna istället?Teori: Studiens praxisnära inriktning i form av kollegialt lärande, gjorde det sociokulturella perspektivet till ett naturligt val för min teoretiska referensram, genom dess fokus på lärande och kommunikativa processer. LÄS MER

 4. 4. Den strävsamma resan på längtans väg : En narrativ studie om unga vuxna som uppbär aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Jenny Wallentin; [2017]
  Nyckelord :disability; benefits; impairments; participation; agency; action of freedom; inequalities; aktivitetsersättning; funktionsnedsättning; delaktighet; LSS; agency; handlingsutrymme; ojämlikheter;

  Sammanfattning : I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är bärande principer om tillgänglighet i den fysiska, kommunikativa och informativa miljön i samhället grundläggande. Som en person med funktionsnedsättningar ska du ha samma möjlighet att vara delaktig i samhällets alla olika arenor. LÄS MER

 5. 5. Tydligare kommunikation inom LSS vid dilemman mellan delaktighet och begränsningar. En litteraturstudie om pedagogiken mellan stödanvändare och stödpedagoger

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marie-Louise Ågren; [2016-05-04]
  Nyckelord :tydliggörande pedagogik; dialektisk pedagogik; LSS och delaktighet; LSS och samverkan; LSS och handlingsutrymme; LSS och genomförandeplaner; TEACCH. NVC;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva dilemman som finns uttalade, eller kan tolkas fram, i forskningslitteraturen och därigenom visa på argument och råd, som kan underlät-ta stödpedagogers arbete inom ramen för Lagen om stöd och service till vissa funk-tionshindrade (LSS). Genom en teoretisk överblick vill studien delta i problema¬ti¬se-ringen av vad som tolkas som självbestämmande, delaktighet och hälsa för stöd-användaren och hur relationen teori och praktik ser ut för stödpersonalen. LÄS MER