Sökning: "kommunikativa hjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden kommunikativa hjälpmedel.

 1. 1. Patienters upplevelser av att inte kunna kommunicera verbalt vid mekanisk ventilation – En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Gabriella Helldin; Olivia Otter; [2021-05-10]
  Nyckelord :upplevelser; mekanisk ventilation; icke-verbal kommunikation; intensivvård;

  Sammanfattning : Background: Mechanical ventilation is a common treatment in intensive care and can be lifesaving. It is common that patients during the treatment receive sedation to provide comfort. LÄS MER

 2. 2. Kommunicera effektivt vid organisationsförändring : En kvalitativ studie om chefer, kommunikation, organisationsförändring och psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Matilda Fiskerud; [2021]
  Nyckelord :Managers; communication; organizational change; mental illness; Chefer; kommunikation; organisationsförändring; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur chefer resonerar kring kommunikationens roll i förändringsprocesser för att arbeta effektivt för en hållbar arbetsmiljö även under förändringen.   De forskningsfrågor som har använts i uppsatsen är följande: Vilken eller vilka kommunikativa verktyg och/eller andra modeller/teorier uppfattade de intervjuade cheferna har hjälpt dem när de genomfört organisationsförändringar? Hur ser cheferna att de kan påverka den psykiska hälsan hos sina medarbetare utifrån hur de arbetar i förändringsprocessen? Hur stämmer chefernas förändringsprocess med teorierna? Det teoretiska ramverket utgår från socialpsykologi, strategiskkommunikation, salutogenforskning och managementteorier. LÄS MER

 3. 3. ATT SKAPA EN GEMENSAM FÖRSTÅELSE Transkulturella möten inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felicia Säll; Olle Tegelberg; [2020-08-06]
  Nyckelord :transkulturell; transkulturell omvårdnad; interkulturell kommunikation; kulturell kompetens; omvårdnad; sjuksköterskors upplevelser; patienters upplevelser; mångkulturellt samhälle;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kulturella mångfalden i Sverige innebär nya utmaningar för personal inomhälso- och sjukvården. Idag möter sjuksköterskor patienter från hela världen i högreutsträckning än tidigare, patienter med annan kulturell bakgrund och språk samt förväntningaroch uppfattningar om hälsa ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Samtalsmattan som kommunikationshjälpmedel En kvalitativ studie i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pernilla Lilja; Annelie Hedin-Ryan; [2020-01-15]
  Nyckelord :Grundsärskola; samtalsmatta; språksvårigheter; AKK; delaktighet; inflytande;

  Sammanfattning : SyfteVårt syfte med studien var att öka kunskapen om hur samtalsmattan fungerar somkommunikationshjälpmedel för elever i språksvårigheter på två grundsärskolor och engymnasiesärskola. Våra frågeställningar var; Vilka aspekter är centrala för att samtalsmattanska fungera som ett AKK- hjälpmedel? Hur fungerar samtalsmattan som ett AKK- hjälpmedelför eleven att uttrycka åsikter och känslor? Vilka strategier behöver man som samtalsledare?Hur fungerar samtalsmattan ur kommunikationssynpunkt vid utvärdering av skol- ochelevarbeten. LÄS MER

 5. 5. Rätt till kommunikation. : En undersökning om hur lärare på gymnasiesärskolan ser på kommunikation och kommunikationsutveckling.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Elsa Berg; Anneli Eriksson; [2020]
  Nyckelord :specialpedagogik; kommunikation; kommunikationshjälpmedel; utvecklingsstörning; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskola; KASAM; multimodal; mediering;

  Sammanfattning : Alla människor har rätt till en fungerande kommunikation. Det är med hjälp av kommunikationen människan skapar tänkande, relationer och utveckling. Utan en fungerande kommunikation minskar möjligheterna till fullt deltagande i sitt liv och sin omvärld. LÄS MER