Sökning: "kommunikativa praktiker"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kommunikativa praktiker.

 1. 1. Skomakarens barn i kommunikationsbranschen : En kvalitativ studie om relationsskapande i sociala medier genom strategisk kommunikation för byråer i kommunikationsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Ida Funeland; Lisa Johansson; [2021]
  Nyckelord :strategic communication; relationship building; social media; communications industry; practitioners; strategisk kommunikation; relationsskapande; sociala medier; kommunikationsbranschen; praktiker;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur utvalda praktiker i kommunikationsbranschen i Karlstad upplever anpassningen av sociala medier och dess roll för relationsskapande genom strategisk kommunikation.  Huvudfrågeställning: Hur upplever de utvalda praktikerna i den bransch som borde vara i framkant inom kommunikation anpassningen av det strategiska skiftet som sociala medier medfört?  o Hur upplever praktikerna sociala mediers roll i den strategiska kommunikationen för relationsskapande?o Hur kan praktikernas upplevelser av relationsskapande genom sociala medier som kommunikationsväg förklaras genom Social Information Processing Theory?o Hur kan praktikernas upplevelser av relationsskapande genom sociala medier som strategisk kommunikation förklaras genom Relationship Cultivation Strategies? Teorier: Social Information Processing, Relationship Cultivation  Metod: I denna studie har vi använt oss av metoden kvalitativa intervjuer och genomfört undersökningen på nio praktiker verkande i byråer inom kommunikationsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Lämplighet inom förskolläraryrket : En kritisk diskursanalys och forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka sju vetenskapliga artiklars framställningar av en lämplig respektive olämplig förskollärare. Studien utgår ifrån ett kritiskt teori- och forskningsperspektiv med en relativistiskt orienterad ontologi och epistemologi. LÄS MER

 3. 3. ”DET DÄR SOM HÄNDE” - En narrativ diskursanalys av 10 års dagboksinlägg skrivna av en överlevare av sexuellt våld.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Frithiofsson; [2017-05-05]
  Nyckelord :Sexuellt våld; narrativ; identitet; diskurs; berättelse;

  Sammanfattning : Att utforska vad dagboksinlägg, som spinner över 10 år, från en överlevare av sexuellt våld kan säga om rådande samhälleliga diskurser kring sexuellt våld och dess aktörer - samt hur dessa diskurser och hur de upplevs av informanten kan ha förändrats över tid. Materialet har analyserats främst genom Margaret Somers teorier kring narrativ identitet, Monika Edgrens teorier om diskursers begränsningar av kommunikativa praktiker, samt ett konceptualiserande av Ninni Carlssons kriterier för Avslöjandets tid. LÄS MER

 4. 4. Whose Story? : Exploring communicative practices among international development organisations using learning approaches designed for complex situations

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mariam Smith; [2017]
  Nyckelord :international development; situated learning; communities of practice; cultural tools; boundary objects; complexity; Outcome Mapping; Outcome Harvesting; Most Significant Change; internationellt utvecklingssamarbete; situerat lärande; praxisgemenskaper; kulturella verktyg; boundary objects; komplexitet; Outcome Mapping; Outcome Harvesting; Most Significant Change;

  Sammanfattning : The context in which international development work takes place is often complex and requires learning approaches which pay attention to complexity. Change is unpredictable when development is viewed as a process including multiple actors with their changing relationships and boundaries. LÄS MER

 5. 5. Scholarly communication as a situated learning process for PhD students : an exploratory study about publishing as a community of practice

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofie Wennström; [2017]
  Nyckelord :Community of practice; higher education; personal epistemology; PhD students; scholarly communication; sociocultural learning; situated learning; doktorander; högre utbildning; kommunikativ praktik; kommunikativ rationalitet; personlig epistemologi; sociokulturellt lärande; situerat lärande; vetenskaplig kommunikation;

  Sammanfattning : This master’s thesis aims to explore the practice of becoming a researcher and the learning process embedded in this activity by looking at the communicative practices of PhD students, within the context of academic publishing. It is likely that the way in which these soon-to-be researchers reason about the task of communication is related to their way of approaching their field of research as well as the lived world, which makes it relevant to explore further. LÄS MER