Sökning: "kommunikativa strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden kommunikativa strategier.

 1. 1. Kommunikation över kommunikationsbarriärer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erik Veszelei; Nicholas Mackenzie; [2021]
  Nyckelord :Communication; nurse-patient relations; communication barriers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv är kommunikation, och därigenom skapande av förståelse och mening, en grundläggande del av omvårdnadsarbetet. Att som sjuksköterska utveckla en positiv sjuksköterska-patientrelation är av fundamental vikt för säkerställandet av god omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Motivationsfaktorer i relation till Idrott och Hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Simon Samuelsson Renblad; Felicia Lund; [2021]
  Nyckelord :Elever; Engagemang; Idrottslärare; Idrott och hälsa; Motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att synliggöra avgörande faktorer som inverkar på elevers motivation för ämnet Idrott och hälsa. Metoden som används är en strategisk litteratursökning i databaserna: ERC, ERIC, Libsearch och Google Scholar. LÄS MER

 3. 3. Formativ återkoppling i klarinettundervisning på gymnasiet : En kvalitativ undersökning med fallstudier i Sverige och Italien

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Cazzanelli; [2021]
  Nyckelord :Design för lärande; feedback; formativ återkoppling; klarinettundervisning; multimodalitet; motivation; självvärdering;

  Sammanfattning : Lärandet i instrumentalundervisning är en process som sker över tid och som påverkas av lärarens val av och erbjudande om kommunikativa och pedagogiska resurser, som kan användas formativt för att främja elevens utveckling. Denna studies syfte var att undersöka och analysera formativ återkoppling i enskild instrumental undervisning i klarinett på gymnasiet, med fokus på tre temaområden: dialog och kommunikation, motivation och drivkrafter samt självvärdering och självreflektion. LÄS MER

 4. 4. En del av någonting större : En kritisk retorisk analys av Polismyndighetens reklamkampanj ”Välkommen till en större uppgift”

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Jonsson; Sandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :Polismyndigheten; retorik; visuell retorik; storytelling; employer branding; motivation; strategisk kommunikation; kritisk retorisk analys;

  Sammanfattning : Hur kan offentliga organisationer arbeta med kommunikation för att motivera människor att söka sig till yrken som innebär risker? På en arbetsmarknad där arbetsgivare tävlar om de bästa medarbetarna behöver organisationer förmedla sitt arbetsgivarvarumärke på ett sätt som lockar medarbetare till verksamheten. Trots denna kunskap är det fortfarande få offentliga organisationer som arbetar med att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke (Parment & Dyhre, 2009, s. LÄS MER

 5. 5. Kommunikativa drag i relation till matematikuppgifter- en observationsstudie av matematiklektioner på lågstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emely Johansson; [2020-07-01]
  Nyckelord :kommunikativa drag; serier sammanlänkade uppgifter; kommunikation; matematiska samtal; socialkonstruktivism; sociomatematiska normer.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera hur kommunikativa drag relaterar till uppgifter som används i matematikundervisningen. För att besvara studiens syfte ställs frågor om relationen däremellan. Den första frågan handlar om under vilka faser i en serie sammanlänkade uppgifter som särskilda kommunikativa drag används. LÄS MER