Sökning: "kommunikativt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden kommunikativt stöd.

 1. 1. Vuxna Närståendes behov av stöd vid palliativ vård på sjukhus

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nadin Charif; Amina Isse; [2019-08-16]
  Nyckelord :End-of-life care; experience; family members; hospital; next-of kin; palliative care and perception;

  Sammanfattning : Introduktion Närstående utgör en central del i den palliativa vården, där en individ med en obotlig sjukdom oftast har en stor inverkan på de närståendes hälsa och vice versa. Dock är det vanligt att närstående huvudsakligen betraktas som patientens stödsystem snarare än individer med egna behov av stöd, vilket kan leda till att utrymme inte ges till den egna sorgeprocessen. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rosanna Nordahl; [2019]
  Nyckelord :lek; relationer; relationellt perspektiv; samspel; strategier;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nordahl, Rosanna (2019). Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Gruppaktiviteter för personer med afasi : En jämförelse mellan samtal där traditionella aktiviteter genomförs och där CIRCA används

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Marie Annell; Sarah Johansson; [2019]
  Nyckelord :aphasia; CIRCA; group treatment; communication support; afasi; CIRCA; gruppbehandling; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Afasi innebär impressiva och expressiva språkliga svårigheter, vilket kan medföra svårigheter att vara delaktig i sociala sammanhang. Det är därför viktigt att hitta sätt att stödja kommunikationen för denna patientgrupp. CIRCA är en kommunikationsfrämjande webbtjänst, framtagen för personer med demens och deras vårdgivare. LÄS MER

 4. 4. TAKK som ett kommunikativt stöd för barn i förskolan : En kvalitativ studie av pedagogers erfarenheter kring TAKK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Julia Karlsson; Frida Nilsson; [2019]
  Nyckelord :TAKK; Kommunikativt stöd; Förskolan; Mediering; Redskap;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet ville vi få mer kunskap kring hur TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) kan användas som ett medierande redskap samt hur TAKK kan främja barn som är i behov av kommunikativt stöd. Vi valde att utgå från det sociokulturella perspektivet då vi har valt att ta reda på mer kring hur TAKK kan användas som ett medierande redskap. LÄS MER

 5. 5. Hur arbetar pedagoger kommunikativt för att göra nyanlända barn delaktiga? : En intervjustudie med pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Lisa Hinas; Steffani Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barngrupperna i dagens förskola har fler barn med annat modersmål än svenska till skillnad från förr. Pedagogerna i förskolan kommer där av oftare i kontakt med barn med annat modersmål, vilket kan medföra att pedagoger behöver vara mer lyhörda. LÄS MER