Sökning: "kommunikativt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden kommunikativt stöd.

 1. 1. Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rosanna Nordahl; [2019]
  Nyckelord :lek; relationer; relationellt perspektiv; samspel; strategier;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nordahl, Rosanna (2019). Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. TAKK som ett kommunikativt stöd för barn i förskolan : En kvalitativ studie av pedagogers erfarenheter kring TAKK

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Julia Karlsson; Frida Nilsson; [2019]
  Nyckelord :TAKK; Kommunikativt stöd; Förskolan; Mediering; Redskap;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet ville vi få mer kunskap kring hur TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) kan användas som ett medierande redskap samt hur TAKK kan främja barn som är i behov av kommunikativt stöd. Vi valde att utgå från det sociokulturella perspektivet då vi har valt att ta reda på mer kring hur TAKK kan användas som ett medierande redskap. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar pedagoger kommunikativt för att göra nyanlända barn delaktiga? : En intervjustudie med pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Lisa Hinas; Steffani Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barngrupperna i dagens förskola har fler barn med annat modersmål än svenska till skillnad från förr. Pedagogerna i förskolan kommer där av oftare i kontakt med barn med annat modersmål, vilket kan medföra att pedagoger behöver vara mer lyhörda. LÄS MER

 4. 4. Det kommunikativa lapptäcket som verk och värk : En studie om speciallärares upplevelse av sitt yrke med fokus på elevers språk-, skriv- och läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofie Stenbäck; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; kommunikation; lärande; pedagogisk medvetenhet; pedagogiska möten; relationellt perspektiv; relationell specialpedagogik; speciallärare inriktning språk-; skriv- och läsutveckling; specialpedagogik och tid.;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att djupare förstå speciallärares yrkesroll i förhållande till elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Vidare syftar arbetet till att kommunicera kvalitativa aspekter viktiga för yrket. I bakgrunden beskrivs relationellt perspektiv samt språkliga dimensioner. LÄS MER

 5. 5. "Laget före jaget" : En systematisk litteraturstudie med syfte att synliggöra om kooperativt lärande kan utveckla elevens kommunikationsförmåga i matematik.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Viktoria Eriksson; Emmelie Strand; [2019]
  Nyckelord :Kommunikationsförmåga; kooperativt lärande; sociokulturell teori; social interaktion; proximalutvecklingszon; årskurs F-3; förutsättningar; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att, utifrån forskning, synliggöra vilka förutsättningar som finns för att eleven ska få möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga i matematik genom ett kooperativt lärande. Studiens innehåll riktar sig till elever och lärare i grundskolans tidigare år, F-3. LÄS MER