Sökning: "kommunnyheter"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kommunnyheter.

  1. 1. Könsrepresentation i kommunernas nyhetsflöden. En innehållsanalys av framställningen av könsidentiteter i kommunala nyhetsartiklar på Internet.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

    Författare :Malin Ågren; [2017-01-23]
    Nyckelord :Innehållsanalys; representation; genus; makt; kommunnyheter;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och problematisera representationen av könsidentiteter i kommunala nyhetsflöden på Internet, samt analysera generella mönster kring detta ur ett genus- och maktperspektiv. Det teoretiska ramverket inkluderar genus- och maktteorier, statistik och tidigare representationsstudier inom massmedia, samt vetenskapliga resonemang om innebörden av en kommunal nyhetsförmedling. LÄS MER