Sökning: "komorbiditet"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet komorbiditet.

 1. 1. Effekter av internetlevererad KBT-behandling mot komorbid insomni och depression och sambandet med de kognitiva processerna oro och ruminering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Tim Frifelt Lundqvist; Jonathan Resman; [2019]
  Nyckelord :Insomnia; Depression; Worry; Rumination; iCBT; 36-Month follow up; Variance analysis; Insomni; depression; oro; ruminering; iKBT; 36-månadersuppföljning; variansanalys;

  Sammanfattning : Insomni och depression är två  psykiatriska tillstånd med hög prevalens. Prevalensen för insomni är ca 11% hos den svenska befolkningen och motsvarande siffror för depression är ca 5-8%. Komorbiditet mellan dessa två tillstånd är vanligt förekommande. LÄS MER

 2. 2. Stöd till elever med komorbiditeten läs- och skrivsvårigheter och ADHD utifrån lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rut Friedman; Kristina Önder; [2019]
  Nyckelord :ADHD; extra anpassningar; komorbiditet; läs- och skrivsvårigheter; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om ett antal lärares praktik kring extra anpassningar i undervisningen avseende elever med dokumenterad ADHD i kombination med läs- och skrivproblematik. Studien behandlar även lärarnas attityder till pedagogiken och de extra anpassningarna som de gör, samt lärarnas uppfattningar om diagnosernas påverkan på eleverna. LÄS MER

 3. 3. Efter akut koronart syndrom : faktorer som påverkar livsstilsförändring : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mariangela Ellmén; Martina Knutas; [2019]
  Nyckelord :Acute coronary syndrome; Facilitator; Barrier; Lifestyle change; Myocardial infarction; Akuta koronara syndrom; Främjande; Hindrande; Livsstilsförändring; Myokardinfarkt;

  Sammanfattning : I bakgrunden beskrivs att akut koronart syndrom (AKS) kan vara relaterad till en osund livsstil och skulle kunna förebyggas genom att avstå rökning, äta balanserad kost, vara fysiskt aktiv och måttlig alkoholkonsumtion. Livsstilsförändring anses som en bidragande faktor till minskning av kardiovaskulär morbiditet och mortalitet samt återinsjuknande av AKS. LÄS MER

 4. 4. Stigmatisering av patienter med psykisk ohälsa inom sjukvården – förekomst samt konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ilaf Rashid; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Patienter med psykisk ohälsa blir ofta utsatta för stigmatisering, diskriminering och fördomar. Studier har visat på att vårdgivare är den största stigmatiserande gruppen, både inom somatisk och psykiatrisk sjukvård. LÄS MER

 5. 5. INVERKAN AV LEFT VENTRICULAR ASSIST DEVICE PÅ HÖGERKAMMARFUNKTION EFTER HJÄRTTRANSPLANTATION

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Arvin Akbari; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då ingen medicinsk behandling längre är tillräcklig anses hjärttransplantation vara det slutliga alternativet för patienter med svår hjärtsvikt (stadie IV). Dock ges endast ett fåtal patienter möjligheten till att få ett nytt hjärta, vilket bland annat beror på organbrist, långa väntetider och annan komorbiditet. LÄS MER