Sökning: "kompaktering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet kompaktering.

 1. 1. Växtsubstrat för en hållbar stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Nyckelord :växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. LÄS MER

 2. 2. Effects of 100 years of drainage on peat properties in a drained peatland forests in northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Mikaela Casselgård; [2020]
  Nyckelord :ash content; biodiversity; bulk density; carbon; climate; compaction; ditch; drainage; greenhouse gas emissions; groundwater level; isotopes; nitrogen; peatland; restoration;

  Sammanfattning : Natural peatlands provide a small but persistent long-term carbon (C) sink. However, within the last century their extent in Sweden has declined by about 1.5-2.0 million hectares due to drainage activities. LÄS MER

 3. 3. Kompaktering av bark vid olika temperaturer och tryck : förändring av barkdensiteten vid olika temperaturer och tryck

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Hugo Eriksson; Gustav Ångman; [2020]
  Nyckelord :Densitetförändring; Substansförluster; Lagring; Kompaktering; Temperatur; Tryck; Biobränsle;

  Sammanfattning : Bark är en restprodukt från skogsindustrierna som framförallt används för värme- och elproduktion. Fukthalten är normalt sett högre i bark än i stamved, vilket medför ett lägre effektivt värmevärde och en sämre bränslekvalitet. LÄS MER

 4. 4. Fjärrmätning av spårdjup i skogsterräng med drönare och digital stereofotogrammetri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Rasmus Wictorsson; [2019]
  Nyckelord :fjärranalys; hjulspår; 3D-Point Clouds; tracks; soil disturbance;

  Sammanfattning : Markstörning i form av spårbildning och kompaktering av marken är oftast påtagliga vid maskinellt avverkade områden. Skoglig inventering och kartläggning av skogsrelaterade skador med hjälp av flygfotografering har används sedan 1970-talet. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av nyplanterade träd i urban miljö : en studie av trädplanteringar i Hyllie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Johansson; [2019]
  Nyckelord :träd; utveckling; kompaktering; urban miljö; vitalitet; etablering; omplantering; tillväxt; platsanalys;

  Sammanfattning : Stadsträd är viktiga inslag i den urbana miljön och bidrar med en rad värden som påverkar människans fysiska, psykiska och sociala hälsa. Våra städer består till stor del av trädstrukturer som bidrar till viktiga ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat. LÄS MER