Sökning: "komparativ innehållsanalys läroböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden komparativ innehållsanalys läroböcker.

 1. 1. Skönlitteraturens roll i styrdokument och läroböcker : En komparativ studie mellan svenska som andraspråk 1 och svenska 1 på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sara Odhner; [2021]
  Nyckelord :skönlitteratur; litteraturläsning; svenska; svenska som andraspråk; andraspråksinlärning; läromedelsanalys; innehållsanalys; lärobok; styrdokument; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I studien jämfördes styrdokument och läroböcker för kurserna SVA 1 och SVE 1 på gymnasiet. Syftet var att undersöka om de skillnader som finns mellan SVA 1 och SVE 1 vad gäller det skönlitterära momentet är baserade på aktuell andraspråksforskning. LÄS MER

 2. 2. Lärande för hållbar utveckling : En innehållsanalys av läroböcker i biologiämnet för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Johanna Bergman; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; komparativ metod; begreppsramverk.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap kring innehållsmässiga likheter och skillnader mellan läroböcker i biologi för årskurs 4-6 med fokus på hållbar utveckling.  Studien är en läromedelsanalys där fem tryckta läroböcker för undervisning i biologiämnet har studerats. LÄS MER

 3. 3. "Skaka hand, kramas, kindpussas eller dunka varandra i ryggen (grabbkramas)?" : En kvalitativ intervju- och läroboksanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Jessica Lyckman; Jessica Abenius; [2019]
  Nyckelord :yrkes- och studieförberedande program; läroboksanalys; Svenska 1; lärarattityder; yrkeselever; Skönlitteratur; mångfald; mångkultur; interkulturalitet; inkludering; kanon; västerländsk kanon;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har en läroboksanalys gjorts på två läroböcker, Svenska impulser 1 (2017) och Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012). Syftet med examensarbetet är att se vilka skillnader som finns i de undersökta läroböckerna och om innehållet överensstämmer med läroplanen. LÄS MER

 4. 4. Att utveckla förståelse om religion : En kvantitativ innehållsanalys med fokus på läroböckers framställning av substantiell och funktionell förståelse av religion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christofer Olsson; Laura Matero; [2019]
  Nyckelord :religion; årskurs 4-6; läromedelsanalys; substantiell; funktionell; religionsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka, diskutera och problematisera i vilken utsträckning läroböcker i religionskunskap framställer substantiell och funktionell religionsförståelse om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. I tidigare forskning har kvalitativa undersökningar genomförts i stor utsträckning för att analysera hur religioner, såsom kristendom och islam, framställs i läroböcker. LÄS MER

 5. 5. Kvinnans formler i mannens räknebok - en innehållsanalys av läroböcker i matematik år f-3 utifrån ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Johansson; [2018-09-18]
  Nyckelord :Genus; matematiklärobok; normer; matematik; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur kön görs utifrån ett genusperspektiv i matematikläroböcker för lägre åldrar och hur bilden förändrats över tid. Studien är en komparativ tematisk innehållsanalys baserad på Yvonne Hirdmans (2001) genusteorier om könens isärhållande och hierarkier, där mannen är överordnad kvinnan, Sandra Hardings (1986) teorier om strukturellt- och symboliskt genus och Janne Bromseths (2010) teorier om heteronormativitet. LÄS MER