Sökning: "komparativ litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden komparativ litteraturstudie.

 1. 1. De nordiska pensionsfonderna - en komparativ studie av ländernas buffertfonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Ingemarsson; Marcus Svensson; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are a few dozen state-owned funds in the world that, to some extent, managecapital belonging to its citizens, collectively called Sovereign Wealth Funds (SWF).During the middle of the 20th century most of the Nordic countries created funds thattoday are to be called SWFs. LÄS MER

 2. 2. Lean´s påverkan på arbetsmiljön : En kvalitativ studie över effekterna på arbetsmiljö och hälsa vid införande av Lean

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :August Carlsson; Marcus Åqvist; [2019]
  Nyckelord :Lean; JIT; Muda; Implementation; Improvment; Physical Work Environment; Psychosocial Work Environment; Lean; JIT; Muda; Implementering; Förbättringsarbeten; Fysisk Arbetsmiljö; Psykosocial Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : There are many organizations that choose to introduce Lean production in their operations, as these are the concepts that have made the greatest progress in terms of efficiency programs. Since Lean focuses on maximizing customer benefit and minimizing waste of resources in an organisation's business processes, it is often forgotten that the introduction also affects the staff. LÄS MER

 3. 3. Vetenskaplig grund för äldre elever? : Specialpedagogisk forskning inom ämnet matematik för elever i gymnasieåldern (16-22 år)

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Bodil Johansson; [2019]
  Nyckelord :specialpedagogik; matematik; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöks vilken specialpedagogisk forskning som finns i matematik för elever i gymnasieåldern via en systematisk litteraturstudie. Granskningen av empirin har skett med hjälp av en komparativ kunskapskritisk analys som har besvarat frågeställningar om bland annat vilket innehåll och vilken metod som använts i de granskade studierna. LÄS MER

 4. 4. Gudsbilder i kyrkohandboken : En komparativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan StockholmTeologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Johan Norberg; [2019]
  Nyckelord :Kyrkohandboken; Svenska kyrkan; gudsbild; feministteologi; apofatisk teologi;

  Sammanfattning : This study focuses on the image of God in the common worship liturgy book that was taken into use by the church of Sweden in the year of 2018 and compare it with the image of God in the previous common worship book which was released in 1986. The end result shows that the big difference between these two liturgy books is that the liturgy book released in 1986 presents an image of God that focuses on the gender of God. LÄS MER

 5. 5. Problemskapande beteende i skolan : En litteraturstudie som synliggör strategier och metoder för bemötandet av elever med problemskapande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Järvenpää; Maria Lagnebratt; [2018]
  Nyckelord :problemskapande beteende; lågaffektivt bemötande; systemteori; specialpedagogik; elevbemötande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka metoder och strategier att tillämpa i bemötandet och hanteringen av elever med problemskapande beteende. Vi ville främst titta på metoder och åtgärder utifrån de specialpedagogiska perspektiv som presenteras i kursen specialpedagogik på 5 hp vid Uppsala universitet. LÄS MER