Sökning: "komparativt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden komparativt perspektiv.

 1. 1. Snabbförfaranden eller ungdomsdomstolar : Kan snabbförfaranden leda till minskad ungdomsbrottslighet eller är Sverige i behov av ungdomsdomstolar?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Friberg; [2018]
  Nyckelord :Criminal law; juvenile delinquency; young offenders; Straffrätt; ungdomsbrottslighet; unga lagöverträdare;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare särbehandlas i den svenska straffrätten på grund av den allmänna insikten om att en ung människa är omogen och inne i en utvecklingsfas. Unga har förstärkta rättigheter i lagföringsprocessen och är en särskild målgrupp som samhället samt rättsväsendet måste ta ett stort ansvar för. LÄS MER

 2. 2. Barns tidiga läs- och skrivinlärning : En studie av hur läroböcker för årskurs 1 förhåller sig till bokstavsintroduktion och avkodning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emilia Dahlbom; Linda Andersson; [2018]
  Nyckelord :avkodning; bokstavsbild; läromedel; bokstavsinlärning; bokstavsföljd; syntetisk metod; årskurs 1; Kråke i skolan; Bågen; Bokstavslandet;

  Sammanfattning : Att barn i Sverige lär sig läsa och skriva är en självklarhet och en demokratisk rättighet. Det  är  dock  inte  en  självklarhet  hur  inlärningen  går  till. LÄS MER

 3. 3. Lite isolering har väl ingen dött av – En komparativ studie av Häktes- och restriktionsutredningens lagförslag (SOU2016:52) i relation till den norska lagstiftningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Norin; [2017]
  Nyckelord :Criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sweden has during the last 20 years received severe criticism, both national and international, on the widespread use of remand imprisonment and a too liberal practice in its use of restriction. Some minor changes have been made to the legislation on the matter but the criticism remains in its major part unchanged. LÄS MER

 4. 4. Undervisningen i förskoleklass och i årskurs 1 ska vara så bra att eleverna vaccineras mot lässvårigheter : En fördjupad förståelse av finska och svenska speciallärares arbete för att främja läsinlärningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Louise Arbstig Holm; Ulrika Hedman Norén; [2017]
  Nyckelord :fenomenografi; Finland; läsinlärning; tidiga insatser; speciallärarrollen; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen av finska och svenska speciallärares arbete för att främja läsinlärningen. Nutidens samhälle kräver en god läs- och skrivförmåga. LÄS MER

 5. 5. Budgivning vid försäljning av privatbostad - En diskussion om falsk budgivning och dess civilrättsliga följder ur ett komparativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Liv Dansdotter Nyström; [2017]
  Nyckelord :Civilrätt; Private law; Budgivning; Bidding; Fastighetsköp; Komparativ rätt; Comparative law; Fastighetsrätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Köp av bostäder skiljer sig från många andra avtal som träffas av en privatperson under dennes liv och för många enskilda är köp och försäljning av privatbostad av stor ekonomisk betydelse. Uppsatsens syfte är att utröna några av de civilrättsliga konsekvenser som falsk budgivning kan få på ett köpeavtal om fast egendom. LÄS MER